Čo skrývajú mestá a obce?

i_1275802Až 259 povinných osôb – miest a obcí – neodpovedalo Občianskemu združeniu Tatry na žiadosť o informácie, čo predstavuje viac než 56 % samosprávnych subjektov v Košickom samosprávnom kraji.
Združenie zaslalo 10. januára 461 obciam, mestám a mestským častiam v okresoch Košice I. až IV., Košice – okolie, Gelnica, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves a Trebišov žiadosť o informácie, ktorá sa týkala oblasti odpadového hospodárstva. Všetky žiadosti boli odoslané na verejne prístupné adresy elektronickej pošty, sprístupnenie informácií malo byť taktiež realizované elektronickou poštou.
„Išlo o informácie, ktoré sú pre každú obec, ktorá chce kvalitne riadiť odpadové hospodárstvo – zvyšovať mieru triedenia komunálnych odpadov, optimalizovať pomer nákladov a príjmov, predchádzať vzniku nelegálnych skládok odpadov, kľúčové a mala by ich mať okamžite k dispozícii. Niektoré obce nám informácie poslali v priebehu niekoľkých hodín,“ uviedol Rudolf Pado, predseda a projektový manažér združenia.
Podľa platného zákona o slobodnom prístupe k informáciám majú obce povinnosť na takúto žiadosť reagovať do 8 pracovných dní a to buď poskytnutím informácií alebo vydaním rozhodnutia o ich nesprístupnení. Zo závažných dôvodov môže povinná osoba predĺžiť lehotu pre poskytnutie informácií o maximálne ďalších 8 dní, je to však povinná oznámiť žiadateľovi.
„Je pre mňa nepochopiteľné, akým spôsobom dokážu niektoré samosprávy namiesto vecného poskytnutia informácií skĺznuť do polemík typu – na čo nám informácie budú, prečo ich zbytočne zaťažujeme, veď tu nebývame, resp. do náznakov vyhrážania sa,“ dodal Pado.
Až 260 samosprávnych subjektov v Košickom samosprávnom kraji informácie neposkytlo a ani nevydalo žiadne rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Došlo tak k fiktívnemu rozhodnutiu. Podľa zákona o slobodnom prístupe k informáciám sa toto rozhodnutie považuje za doručené v tretí deň od uplynutia lehoty na vydanie rozhodnutia.
V okrese Rožňava šlo o nasledovné obce (stav k 31.1.2013 o 8.00 hod., 41 obcí z celkového poštu 62):
Ardovo, Betliar, Bohúňovo, Bôrka, Brzotín, Čierna Lehota, Čoltovo, Dedinky, Drnava, Gemerská Poloma, Gočaltovo, Gočovo, Hanková, Hrhov, Hrušov, Jablonov nad Turňov, Jovice, Kečovo, Koceľovce, Krásnohorská Dlhá Lúka, Kružná, Kunova Teplica, Markuška, Ochtiná, Pača, Pašková, Petrovo, Plešivec, Rakovnica, Rejdová, Roštár, Rozložná, Rožňavské Bystré, Silica, Silická Jablonica, Slavec, Slavoška, Slavošovce, Stratená, Vlachovo, Vyšná Slaná
Povinné osoby – obce – svojou nečinnosťou porušili ustanovenie § 18 ods. 2) NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Toto ustanovenie jednoznačne ukladá úradu (povinnej osobe) v prípade, ak nevyhovie žiadosti, povinnosť vydať v zákonom stanovenej lehote písomné rozhodnutie o nesprístupnení informácií. Toto rozhodnutie musí obsahovať všetky náležitostí – t. j. výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní.
Fiktívne rozhodnutie neobsahuje odôvodnenie, v dôsledku čoho je nezákonné a nepreskúmateľné, práve z tohto dôvodu podáva OZ TATRY voči všetkým fiktívnym rozhodnutiam odvolanie. Taktiež vzhľadom k rozsahu neposkytovania informácií povinnými osobami v Košickom samosprávnom kraji odstupuje OZ TATRY všetky podklady okresným prokuratúram.
„Máme za to, že uvedené povinné osoby – obce – konali nezákonne a táto nezákonnosť vyplýva z bezstarostného ignorovania platného znenia zákona o slobodnom prístupe k informáciám. Otázne je aj to, aké informácie obce zatajujú a aký majú na to dôvod. Za uplynulé dva týždne som absolvoval hodiny telefonických rozhovorov so starostami a je mi viac než jasné, že väčšina z nich ani netuší, čo je obsahom zákona o slobodnom prístupe k informáciám,“ dodal Pado.
Mnohé obce nie sú podľa neho spôsobilé, resp. nemajú záujem vydávať zákonné rozhodnutia, ich vyjadrenia nemajú žiadnu právnu oporu a sú len ich osobnými, emocionálne podfarbenými názormi.
„Pre mňa osobne je to len dôkaz toho, že existencia skoro 3 000 samosprávnych jednotiek v SR je nezmyselná, pretože právny štát nemôže byť založený na ľuďoch so svojským výkladom práva,“ uviedol na záver.
Ilustračné foto: Zmos.sk / 23. snem ZMOS, 17. máj 2012

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery