Chcú postaviť novú skládku odpadu

Firma Fúra, s.r.o. z Rozhanoviec vykonávajúca v Štítniku zber a nakladanie s odpadom plánuje výstavbu novej skládky odpadu.
Vyplýva to zo žiadosti o vydanie integrovaného povolenia, ktorú táto firma podala ešte v decembri 2010 na Inšpektorát životného prostredia v Košiciach.
V súvislosti s touto výstavbou bola na úradnej tabuli aj webovej stránke obce Štítnik zverejnená výzva pre verejnosť a zúčastnené osoby v tejto veci, na základe ktorej sa môžu k zámeru firmy Fúra, s.r.o. vyjadriť.
Urobiť tak môžu v zmysle zákona č. 245/2003 o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia do 30 dní od vyvesenia výzvy. Dátum vyvesenia výzvy na úradnej tabuli obce je 28. apríl 2011, na webovej stránke obce bola výzva aj žiadosť firmy Fúra, s.r.o. zverejnená 27. apríla 2011. Na úradnej tabuli inšpektorátu boli údaje o žiadosti zverejnené 21. apríla 2011.
Tzv. II. kazeta, ktorá má slúžiť na ukladanie odpadu má byť vybudovaná na západnej strane areálu skládky, vedľa I. kazety (starej skládky) využívanej od roku 1997 do roku 2009. Jej objem je plánovaný na 47 166 m3, objem starej skládky je 45 475 m3.
Začiatok prevádzky novej skládky bol pôvodne naplánovaný na jún 2011 a prevádzka sa mala ukončiť v januári 2012. Predpokladaná doba výstavby novej skládky je 5 mesiacov.
Výstavba sa má týkať troch parciel vo vlastníctve obce Štítnik CKN 1101/130 (areál, v ktorom má byť umiestnená nová skládka – II. kazeta), 1101/137 (stará skládka – I. kazeta) a 1101/138 (súčasná cesta v areáli skládky). Pre ilustráciu si môžete pozrieť obrázok nižšie.

 
Odkazy:
Oznámenie o začatí konania
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Ilustračné foto: Stitnik.info

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery