Balážovej na jar skončí funkčné obdobie

Nové šesťročné funkčné obdobie hlavného kontrolóra mesta Rožňava začne plynúť 1. apríla. Vo svojom druhom volebnom období tento post zastáva Katarína Balážová. Mandát je skončí 31. marca.
Podľa návrhov, pripravených na najbližšie rokovanie mestského zastupiteľstva, bude tento post vykonávaný naďalej na 100 % pracovný úväzok. Vysokoškolské vzdelanie oproti minulosti už nie je podmienkou. Poslanci ich budú schvaľovať 29. januára.
Záujemcovia sa budú môcť prihlásiť do 12. marca. Samotná voľba sa uskutoční na rokovaní mestského zastupiteľstva vo štvrtok 26. marca. O obsadení postu rozhodnú poslanci hlasovaním.
Víťaz musí získať nadpolovičnú väčšinu všetkých poslancov. Ak ju nezíska ani jeden kandidát, postúpia do druhého kola dvaja s najvyšším počtom hlasov. V druhom kole zvíťazí ten, ktorý získa najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhodne žreb.
O post hlavného kontrolóra mesta sa môže opätovne uchádzať aj Balážová. V roku 2009 sa spolu s ňou uchádzali o túto funkciu ďalší piati kandidáti. Všetci s vysokoškolským vzdelaním.
Rokovanie MZ Rožňava zvolal primátor na štvrtok 29. januára od 15-tej hodiny. Občania môžu vystúpiť ku každému bodu na záver diskusie poslancov, alebo osobitne v čase medzi 17. a 18. hodinou.
Dokument – Návrh na vyhlásenie dňa konania voľby hlavného kontrolóra mesta
Foto: Archív infoRoznava.sk / JUDr. Katarína Balážová na rokovaní zastupiteľstva
Program:

1.
Otvorenie
2. Plnenie uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3. Uznesenie MZ č.  7/2014 zo dňa 2.12.2014, ktorého výkon bol primátorom mesta pozastavený
4. Uznesenie MZ č. 9/2014 zo dňa 11.12.2014 – návrh na doplnenie ukladacej časti
5. Nezákonnosť na úseku vodného hospodárstva – upozornenie prokurátora
6. Hlavný kontrolór mesta Rožňava – návrh na určenie pracovného úväzku na nové volebné obdobie
7.
8. Komisie MZ
1 Návrh na voľbu predsedov, podpredsedov a členov komisií mestského zastupiteľstva z radov poslancov
2 Návrh na voľbu členov komisií mestského zastupiteľstva z radov občanov
9. Odvolanie delegovaných zástupcov zriaďovateľa zo školských samospráv a delegovanie nových
10. Dozorné komisie príspevkových organizácií
1 Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie TS mesta Rožňava a schválenie nových
2 Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie MsD Actores Rožňava a schválenie nových
3 Návrh na odvolanie zástupcov mesta z Dozornej komisie Turistického informačného centra Rožňava
11. Dozorné rady obchodných spoločností
1 Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava  – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady
2 Mestské lesy s.r.o. Rožňava – súhlas s odvolaním a menovaním členov dozornej rady
12. Materiály hlavnej kontrolórky mesta
1 Správa o vybavovaní sťažností za rok 2014
2 Preverenie dvoch podnetov poslanca MZ Ing. Karola Kováča /demontáž plastiky, oddychová zóna vo dvore radnice/
3 Správa o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 2014
4 Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na I. polrok 2015
13. Podnety pre hlavnú kontrolórku
14. Otázky poslancov
15. Diskusia
16. Záver
Bod  : Diskusia občanov bude zaradený do programu rokovania mestského zastupiteľstva medzi 17.00 hod. – 18.00 hod.
- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery