Balážová: Neviem, čo je prvá fáza

Poslanci vo štvrtok zrušili ukladaciu časť uznesenia, ktorým schválili realizáciu zámeru projektu Transparentné mesto.
Podľa prednostu mestského úradu Jána Štefana pôvodným uznesením poslanci okrem schválenia zámeru – jeho prvej časti, t. j. audit politík, uložili realizovať verejnú súťaž na spracovateľa tejto 1. fázy projektu. „Podľa vyjadrenia zástupcu Transparency International Slovensko (TIS) by realizácia prvej fázy zámeru externým spracovateľom stála mesto okolo 6.600 eur (198.831,60 Sk),“ spresnil prednosta.  
Ako ďalej uviedol, z dôvodu nepriaznivej finančnej situácie mesta navrhuje realizovať prvú fázu zámeru útvarom hlavného kontrolóra „za pomoci, resp. účasti celého mestkého úradu.“
Hlavná kontrolórka Katarína Balážová (na fotke) k tomu uviedla: „Bolo to síce so mnou konzultované, ale aby nedošlo potom k nejakým nedorozumeniam, bolo by potrebné najprv vysvetliť, čo je to prvá fáza zámeru, lebo naozaj to ani ja neviem, čo je prvá fáza zámeru, nakoľko si myslím, že to know-how vymyslelo Transparency International Slovensko – je to ich projekt a ich zámer.“
Ako však ďalej uviedla, touto otázkou sa zaoberala už predtým, než bol tento projekt zastupiteľstvu predložený. „V podstate ide o to, aby všetky naše materiály, aby celá naša činnosť bolá taká transparentná. Aby občania boli lepšie informovaní o činnosti úradu, o činnosti orgánov mesta a o metariáloch. Takže bez ohľadu na to, ako to nazveme, ja som sa podujala na to, aby som skontrolovala všetky Všeobecne záväzné nariadenia (VZN), či sú zverejňované správne, aby boli interné predpisy na stránke mesta, aby sa zverejňovalo verejné obstarávanie – to čo som minule vytkla v Správe o verejnom obstarávaní, aby boli občanom známe zmluvy, ktoré mesto uzavrelo. V tejto oblasti si predstavujem moju pomoc mestu, alebo mestskému úradu. Nechcem kopírovať niečí projekt, alebo zámer, lebo naozaj to nie je moja práca. Ak takéto uznesenie prijmete, bolo by dobré presne formulovať, čo je mojou úlohou.“
„Je to pokračovanie v tom, čo sme sa dohodli, alebo je to odsunutie na vedľajšiu koľaj?“ spýtal sa hlavnej kontrolórky nezávislý poslanec Juraj Dubovský. „Ja som videla spracovaný projekt mesta Martin, tam v tej prvej fáze bolo spracované v podstate to, čo som uviedla,“ odpovedala Balážová. 
„My si povieme, že sme transparentní a je to OK?“ zapochyboval aj nezávislý poslanec Dušan Pavlík. „Keď nechcete mať k tomu certifikát, tak potom sa naozaj stačí len tak správať, aby ste boli transparentní.“ 
„Bola som na rokovaní s TIS v Bratislave, celý projekt stojí u nich vyše 750 tisíc slov. korún, tak prišla cenová ponuka. My sme si ešte neurobili prieskum trhu, nemôžme to takto priamo zadať tejto firme, sú aj iné firmy, ktoré to robia. A tú analýzu, ten stav, si predsa vieme na mestskom úrade zhodnodiť sami. Je to úloha aj hlavnej kontrolórky, ona je tá nezávislá, ktorá by to mala posúdiť, čo je dobré, čo nie je dobré a čo sa dá zlepšiť,“ vysvetľovala Eva Petruchová, vedúca regionálneho odboru MsÚ.  
V predmetnom uznesení č. 92/2010 z marca 2010 je však uvedené: „Mestské zastupiteľstvo v Rožňave schvaľuje realizáciu zámeru Mesto Rožňava-transparentné mesto, l. fáza Audit politík a ukladá realizovať verejnú súťaž na spracovateľa I. fázy zámeru Mesto Rožňava-transparentné mesto, zodpovedný: prednosta MsÚ, termín: ihneď.“
Nezávislý poslanec Viktor Baláž sa prítomných spýtal, či je potrebné v tejto veci s niekým spolupracovať. „Nie sme to schopní aj sami spracovať v rámci VZN, aby každý občan vedel, o čom je možné sa informovať? Pretože ak chceme s nejakou firmou spolupracovať, jednoznačne jej musíme zaplatiť. Ak sme schopní, poslanci a mestský úrad, sami spracovať potrebné VZN, tak ja som za to, aby sme išli týmto smerom.“
„Sú mestá, ktoré si sami spravili takýto audit, ale nepoužívajú nálepku Transparentné mesto tak, ako keď to robí nejaká agentúra. Nevlastnia to know-how, ale spracovali si to sami bez pomoci nejakej firmy, „ podotkla ešte Eva Petruchová. 
„Pokiaľ Transparency International Slovensko to robí ako tvrdý biznis, tak myslím si, že aj my sme schopní to urobiť,“ vyhlásil zástupca primátora František Kardoš, ktorý rokovanie zastupiteľstva v neprítomnosti primátora viedol.  
Všetci prítomní poslanci (14 z 19) nakoniec zmenu ukladacej časti uznesenia schválili s tým, že prvá fáza sa zrealizuje do konca júna namiesto plánovaného septembra a že primátor mesta vymenuje poradný orgán pre hlavnú kontrolórku pre splnenie tejto úlohy. 
Hlavná kontrolórka Katarína Balážová, ktorá je v úrade už druhé 6-ročné funkčné obdobie, sama predčasom odmietla zverejniť výzvu, doručenú zastupiteľstvu  na podporu výstavby Kauflandu. Pre Inforoznava.sk vtedy na margo listu (výzvy) uviedla:  “Pán primátor mi ho dal s tým, že signatári si neželajú byť zverejnení.” Naopak, primátor Vladislav Laciak (Smer-SD) tvrdil:  “Boli tam podpísaní občania a neželali si, aby boli ich mená zverejnené – tak mi to tlmočila pani kontrolórka.” Viac v článku Výzva je už fuč!
Ivan Rončák z TSI v rozhovore pre Inforoznava.sk hneď po marcovom rokovaní zastupiteľstva, na ktorom poslanci schválili zámer realizovať projekt Transparentné mesto:  Aj o duši tohto mesta
Foto: Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery