Kto budoval samostatnú SR

vznik_slovenskej_repDo základných a stredných škôl na území Slovenskej republiky sa v týchto dňoch distribuujú dvd nosiče obsahujúce oficiálny výklad vzniku SR. Boli realizované v spolupráci s Ministerstvom školstva SR, samotný realizátor však nie je nikde uvedený.
Učebná pomôcka financovaná z peňazí daňových poplatníkov už na vnútornej strane obalu dáva vedieť, ktorým smerom sa autori uberali. Nájdeme tam 17 fotografií ľudí, ktorí sa zaslúžili o vznik samostatného Slovenska: Vladimír Mečiar, Michal Kováč, Ján Slota, Ivan Gašparovič, Milan Čič, Milan Rastislav Štefánik, Andrej Hlinka, Jozef Tiso, Alexander Dubček, Janko Francisci, Michal Miloslav Hodža, Jozef Miloslav Hurban, Ľudovít Štúr, Janko Kráľ, Cyril a Metod, knieža Rastislav a kráľ Svätopluk.
Zaujímavou bizarnosťou sú účelovo selektívne vybraté časti Ústavy SR, zdôrazňujúce výnimočné postavenie slovenského národa na úkor menšín.
Súčasťou obsahu dvd je „kronika udalostí“ a približne hodinový dokument poskladaný z komentárov ľudí, ktorí boli pri pri rozdeľovaní ČSFR.
vznik_slovenskej_rep2V sekcii „životopisy“ nájdeme aj takéto vety:
Vladimír Mečiar
„28. júl 1964: Uznesením 76. schôdze Predsedníctva ÚV KSČ schválili Vladimíra Mečiara do jednoročnej školy Komsomolu v Moskve, v školskom roku 1964-1965 školu absolvoval ako zástupca Stredoslovenského kraja.“
„1967-1968: bol predsedom Okresného výboru Československého zväzu mládeže a podpredsedom Výboru ľudovej kontroly ONV v Žiari nad Hronom.“
„27. apríl 1970: na celoslovenskej konferencii Zväzu mládeže vystúpil s kritikou vedenia KSČ, za čo bol odvolaný z funkcie v SZM a vylúčený z KSČ.“
„1974: ukončil diaľkové štúdium na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a začal pracovať v Skloobale Nemšová ako referent investičnej výstavby, neskôr ako vedúci právnik v útvare podnikového riaditeľa.“
Ján Slota
„Pochádza z vetvy rodiny národovca Juraja Slotu, jedného zo zakladateľov Matice slovenskej.“
„Ako poslanec SNR a FZ veľkou mierou prispel k Vzniku Slovenskej republiky. V okresných a krajských mestách spolu s Maticou slovenskou organizoval mítingy na podporu slovenského jazyka. Svojimi jasnými postojmi sa zaslúžil o vyhlásenie Zvrchovanosti Slovenskej republiky. Pri rozdeľovaní majetku vo FZ v branno-bezpečnostnom výbore razantne hájil slovenské záujmy. Svojimi postojmi a jasnými názormi burcoval svoje okolie na podporu vzniku Slovenskej republiky.“
„Vo februári 2004 J. Slotovi prezident republiky udelil Kríž prezidenta I. stupňa za osobné úsilie a mimoriadne zásluhy o rozvoj územnej samosprávy a budovanie krajského mesta Žilina.“
Milan Čič
„V rokoch tzv. perestrojky bol vyzvaný na prijatie funkcie ministra spravodlivosti Slovenskej republiky s úlohou humanizovať justíciu a zariadenia na výkon trestu odňatia slobody, upevňovať princíp sudcovskej nezávislosti a dokončiť rehabilitácie a odškodnenie nespravodlivo odsúdených a iné.“
„V pracovnej odbornej skupine, ktorú osobne viedol, pripravil návrh Ústavy Slovenskej republiky (1992).“
„Vo funkcii predsedu Ústavného súdu Slovenskej republiky sa zaslúžil o vybudovanie prvého Ústavného súdu SR, o jeho aktivitu, jurisdikciu, upevňovanie a rozvoj ústavnosti, slovenského právneho poriadku a slovenskej štátnosti.“
„Okrem dlhoročnej pedagogickej práce vykonával aj viaceré akademické funkcie na Právnickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave i v Košiciach, bol a je členom viacerých vedeckých rád slovenských univerzít a fakúlt, je členom Výboru ochrany ľudských práv a slobôd v Chorvátsku.“
Ivan Gašparovič
„V roku 1959-1964 študoval na Právnickej fakulte Univerzity Komenského a v roku 1968 získal vedeckú hodnosť kandidáta vied a habilitoval sa za docenta na Právnickej fakulte UK. V roku 1964 nastúpil na Okresnú prokuratúru v Martine a potom na Mestskú prokuratúru v Bratislave.“
Alexander Dubček
„V r. 1955-1960 absolvoval Vysokú politickú školu v Moskve, kde zažil známe Chruščovovo odhalenie stalinizmu na XX. zjazde KSSZ, čo natrvalo podmienilo jeho reformné zmýšľanie a činy. R. 1963 sa stal prvým tajomníkom ÚV KSS v Bratislave. Po páde Novotného zvolený v januári 1968 za prvého tajomníka ÚV KSČ. Zoskupil okolo seba reformných politikov a pokúsil sa s nimi o dovtedy najvýznamnejšiu reformu v celom sovietskom bloku (zrušenie cenzúry, obnovenie slobody slova, vierovyznania, federatívne usporiadanie štátu).“
„Akčný program prekazila vojenská intervencia piatich štátov Varšavského paktu 21. augusta 1968 A. Dubček a väčšina jeho politického vedenia vydali proti okupácii verejný protest podporený väčšinou obyvateľstva. Vzápätí bol Dubček odvlečený do ZSSR. Koncom augusta bolo sovietske vedenie v dôsledku odporu čs. obyvateľstva prinútené vrátiť Dubčeka a jeho spolupracovníkov do pôvodných funkcií. Pokračovať však v reformách už nebolo možné, nastala tzv. normalizácia za pomoci domácich prisluhovačov. V apríli 1969 bol A. Dubček donútený odstúpiť.“
Andrej Hlinka
„R. 1907 sa v Černovej odohrala krvavá masakra, keď uhorskí žandári pri vynútenej posviacke kostola strieľali do ľudu, ktorý žiadal, aby im kostol posvätil ich rodák Andrej Hlinka.“
„Černovská tragédia vyvolala veľký európsky ohlas (B. Bjornson, R.W. Seton Watson, L.N. Tolstoj a iní) a tak otriasla svedomím Európy, že aj pápež Pius X .uznal Hlinkovu nevinu a plne ho rehabilitoval.“
„Hlinka a Rázus sa tak stali symbolom národnej jednoty. Po Štúrovi najsilnejšie ovplyvnili slovenský politický vývoj a dali mu národnodemokratický smer, s odmietaním čechoslovakizmu a pražského centralizmu. Víťazstva autonómie sa nedožil. Do pamäti národa sa zapísal ako veľká symbolická osobnosť nových slovenských dejín.“
Jozef Tiso
„V r. 1927-1929 čs. minister verejného zdravotníctva a telesnej výchovy, 1938-1939 predseda   autonómnej vlády Slovenskej krajiny, marec-október 1939 predseda vlády, 1939-1945 prezident Slovenskej republiky. Pred skončením vojny emigroval, potom internovaný v koncentračnom tábore, v októbri 1945 vydaný ČSR a 15.4. 1947 odsúdený Národným súdom v Bratislave na trest smrti. Žiadosť o milosť čs. vláda a E. Beneš zamietli.“
„Na rozdiel od niektorých pronemecky orientovaných členov vlády (najmä V. Tuka a A. Mach) budoval štát ako stavovské zriadenie založené na kresťanských, národných a sociálnych princípoch. Jeho zásluhou neprenikla ideológia fašizmu do verejného života. V podmienkach obmedzenej suverenity a totality (potláčanie politickej opozície, obmedzenie niektorých občianskych práv, prijatie Židovského kódexu a i.) politický systém obsahoval určité liberálne črty. R. 1942 bol v SR uzákonený vodcovský systém, v ktorom sa Tisovou zásluhou zoslaboval pronemecký vplyv Tukovho národno socialistického krídla. Po vypuknutí povstania 29.8. 1944 postavil sa proti nemu a podľa Ochrannej zmluvy s nemeckom požiadal o vojenskú pomoc na jeho potlačenie.“
„Hodnotenie jeho osoby a činov je protirečivé. V zložitej vnútropolitickej a medzinárodnej situácii sa v obmedzených podmienkach vynútených fašistickým Nemeckom usiloval o zachovanie integrity Slovenska, záchranu mnohých životov a rozvoj materiálnych a duchovných hodnôt slovenského národa.“
Svätopluk
„Tak sa Svätopluk stal nezávislým panovníkom Veľkej Moravy, ktorá za jeho vlády nadobudla rozsah ríše. K pôvodnému slovensko- moravskému kniežatstvu postupne pripojil Česko, Lužicu (časť juhovýchodného Nemecka), Sliezsko, krakovské kniežatstvo, kraje na východ od Tisy až ku Karpatom) celé dnešné Maďarsko a časť východného Rakúska.“
Rastislav
„Rastislav sa rozhodujúcou mierou zaslúžil o vnútorné stmelenie nášho prvého štátneho útvaru. Za jeho panovania sa uskutočnila byzantská misia, ktorá u nás vytvorila základy slovanského i slovenského písomníctva.“
Pozn. R.K.: Citácie sú z originálneho textu prepísané aj s gramatickými a pravopisnými chybami.
——————————————–
Tu si pozrite, ako sa v prípade pána/súdruha Čiča akosi „pozabudlo“ na udalosť, ktorá vrhá na túto osobu trochu iné svetlo, než nám ponúka recenzované dvd.
A takýchto „detailov“ si môže každý iniciatívne nájsť na každého menovaného z prvého radu „osobností“.
——————————————–
V čase, keď sa v krajine mediálne vyhrotila situácia okolo spolunažívania majority s rómskou menšinou, keď aj naoko seriózne denníky produkujú bulvárne informácie hecujúce v ľuďoch tie najnižšie pudy a vášne, keď sa neonacistickej Slovenskej pospolitosti podarilo legitimizovať svoju existenciu vybudovanú na populizme a nenávisti, prichádza ministerstvo SR – pod patronátom Slovenskej národnej strany – s produktom, ktorý nehanebným spôsobom reinterpretuje historické udalosti a ich aktérov.
Ani teraz sme však nedosiahli exkluzivitu – nápadu ani prevedenia: v Maďarsku už dlhší čas udávajú tón pohľade na históriu regiónu zoskupenia Jobbik či 64 žúp, v Rusku sa začína mlčať o gulagoch, v Čechách diktuje spoločenské témy neonacistická Dělnická strana, v Spojených štátoch amerických nedávno vznikol think-tank Spoločnosť pre správu historického myslenia (Society for Management of Historical Reason), v ktorom sa aktivizujú najvyšší bývalí i súčasní politici (Madeleine Albrightová, Robert Gates, Richard Holbrook alebo Frederick Kagan), enormný nárast ozbrojených rasistických milícií zaznamenáva organizácia Southern Poverty Law Center najmä na severozápade USA.
Slovenské špecifikum je v tom, ako naivne a neohrabane amatérsky sa snaží vmanipulovať do vedomia aspoň priemerne vzdelanej populácie myšlienky o význame Tisa, Čiča, Gašparoviča, Mečiara či Slotu pri vytváraní toho, čo sa bude v budúcnosti považovať (a vlastne sa považuje už aj teraz) za relevantné a životaschopné na vzniku Slovenskej republiky.
Drzosť Ministerstva školstva je najmä v načasovaní: v dobe, keď sme integrálnou súčasťou Európskej únie, v dňoch, keď si pripomíname výročie SNP, sa k školopovinným i študentom dostáva materiál, ktorý deformuje a manipuluje historické fakty a súvislosti.
Udalosti ostatných týždňov – prijatie jazykového zákona, konflikt chuligánov s políciou v Dunajskej Strede poznačený národnostnou interpretáciou, mediálne výstupy SP v Šarišských Michaľanoch, Prešove a Krompachoch či škandál okolo zmarenej návštevy prezidenta MR v Komárne – sú možno dôsledkom zneistenia pospolitého ľudu v čase celosvetovej hospodárskej krízy, nie sú však v žiadnom prípade ničím ospravedlniteľné.
Aj prispením slovenského ministerstva sa tak dostávame do situácie, keď otvorené či nepriame poukazovanie na dávnych či dnešných „nepriateľov“, „neprajníkov“ a „škodcov“ v týchto dňoch reálne hrozí výbuchom násilia a agresivity.
Kto si myslí, že je to šírenie poplašnej správy, pokojne môže sedieť pred televíznym prijímačom a nechať sa unášať mediálnou realitou. Tá skutočná nám všetkým však môže čochvíľa zlomiť väz – a nielen obrazne….

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery