Ako hospodárili, koľko minuli?

DSCF6315-260x195Aktualizované
Prinášame aktuálny prehľad o tom, s akým objemom finančných prostriedkov hospodárilo mesto Rožňava a jeho organizácie, resp. subjekty, v roku 2009.
Mesto Rožňava ako celok hospodárilo v roku 2009 so sumou 22 417 395  € (t. j. 675 346 442 SK). Najviac  z tejto rozpočtovej čiastky pripadá na činnosť a výdavky Mestského úradu, na ktorého čele stojí prednosta Ing. Ján Štefan, a to suma 21 469 321 € (646 784 764 SKK).
Technické služby mesta Rožňava, ktorých riaditeľom je Ing. Ivan Demény, hospodárili so sumou 425 953 € (12 832 260 SK). Technické služby majú na starosti údržbu a rekonštrukciu miestnych komunikácií, schodov, mostov, prechodov, dopravného značenia, či staranie sa o mestskú zeleň.
Turistické informačné centrum pracovalo v roku 2009 pod vedením pani Ing. Karin Cseh /t. č. na materskej dovolenke/ s prostriedkami vo výške 38 386 € (1 156 417 SKK).
1. Rožňavská a.s., ktorej prokuristom/riaditeľom je Ing. Štefan Grígeľ, narábala v roku 2009 s rozpočtom vo výške 47 602 € (1 434 057 SKK). Predmetom jej činnosti je správa nehnuteľností, sprostredkovanie obchodu a služieb, prevádzka a stavba parkovísk, stavebný dozor, upratovacie práce, či manažérske služby súvisiace so stavebníctvom. Podstatná čast predmetu činnosti akciovky bola prevedená v lete na Technické služby mesta spolu s 10-timi pracovníkmi.
Mestské televízne štúdio s.r.o. Rožňava pracovalo pod vedením konateľky Mgr. Martiny Beshirovej  v roku 2009 so sumou 56 430 € (1 700 010 SK). Predmetom jeho činnosti je výroba, požičiavanie a distribúcia videa, televízne vysielanie v káblovom rozvode, reklamné a „iné kultúrne činnosti“.
Mestské divadlo Actores na svoju divadelnú činnosť v roku 2009 pod vedením Mgr. art. Tatiany Masníkovej potrebovalo 140 154 € (4 222 279 SK).
Mestská polícia v Rožňave, náčelníkom ktorej je Ing. Robert Temesi, hospodárila v roku 2009 s objemom peňazí vo výške 194 839 € (5 869 719 SKK). Mestká polícia „zabezpečuje dozor nad dodržiavaním verejného poriadku v meste, nad ochranou životného prostredia a majetku mesta , ako aj úlohy vyplývajúce zo zákonov, všeobecne záväzných nariadení mesta a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, uznesení mestského zastupiteľstva a rozhodnutí primátora.“
Klub dôchodcov v Rožňave, ktorého predsedníčkou je pani Ružena Kostelníková a prevádzkárkou pani Dáša Cabanová, mal v roku 2009 k dispozícii finančné prostriedky v objeme 14 404 € (433 935 SK).
Zaujímavé bude samozrejme porovnať tieto čísla s číslami predbežného rozpočtu na rok 2010, kedže až tie odhalia zníženia/zvýšenia, resp. presun a dôraz na použitie jednotlivých objemov financií, s ktorými budú mesto Rožňava a jeho organizácie hospodáriť.
DSCF7897Ako nám však uviedla pani Ing. Klára Leskovjanská, vedúca Odboru finančného, miestnych daní a poplatkov MsÚ, rozpočet na rok 2010 je ešte len v príprave a o konkrétnych číslach sa údajne ešte nerokovalo, preto príjem jednotlivých subjektov na rok 2010 nie je zatiaľ jasný.
 

Aktualizované

Keďže v diskusii k článku vyjadrili niektorí diskutéri pochybnosti o číslach, najmä v prípade divadla Actores, požiadali sme Ing. Leskovjanskú o spresnenie.
Pre Inforoznava.sk uviedla, že divadlo Actores má schválený rozpočet mestským zastupiteľstvom a že tento rozpočet predkladá riaditeľka. A keďže ho nemá v elektronickej podobe, odkázala nás na ňu.
Ako ďalej uviedla, časť príspevku mesta je určená „na úhradu nájomného a médií, ale to je v rámci schváleného rozpočtu“. Divadlo je príspevková organizácia, ktorá uzatvára zmluvy sama a „za médiá musí platiť stále“.
Požiadali sme jeho riaditeľku Tatianu Masníkovú o vyjadrenie vo veci čerpania rozpočtu v r.2009. Hneď ako nám bude doručené, zverejníme na základe podkladov pramo z divadla, čo táto suma vlastne znamená.
K číslam pri položke mestský úrad ďalej uviedla:
„Čo sa týka výdavkov MsÚ – v tej položke sú zahrnuté všetky ostatné činnosti, ktoré nie sú uvedené v tabuľke, t.j. od prenesených kompetencií mesta až po originálne kompetencie (školstvo, staroba, sociálna oblasť, …. a kapitálové výdavky.“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery