Zvolia hlavného kontrolóra mesta

Vo štvrtok 26. marca 2009 o 16.00 hodine začína riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave, tentokrát v Spoločenskej sále Mestského úradu na prízemí.
Na programe má celkom 19 bodov, medzi najdôležitejšie patrí voľba hlavného kontrolóra mesta na ďalšie 6-ročné funkčné obdobie.
Prihlásení sú 6 kandidáti vrátane súčasnej kontrolórky Kataríny Balážovej a poslanca zastupiteľstva Ondreja Bolačeka. Čítať viac
Schvaľovať sa taktiež budú kritéria odmeňovania primátora, jeho zástupcu, hlavného kontrolóra mesta, prednostu mestkého úradu a náčelníka Mestskej polície.
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk
Program zasadnutia:
1.        Otvorenie
2.        Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3.       Návrh na zmenu dodatku č. 1 k VZN o zabezpečení stravovania v zariadení školského stravovania v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta
4.        Návrh rozpočtu na rok 2009 podľa jednotlivých rozpočtových organizácií – školstvo
5.        Návrh rozpočtu TIC Rožňava na rok 2009
6.        Návrh rozpočtu príspevkovej organizácie mesta Technické služby na roky 2009 – 2011
7.        Monitoring plnenia PHaSR mesta Rožňava za 2. polrok 2008
8.        Majetkoprávne záležitosti mesta
            1. Tünde Zimanová – predaj pozemku mesta
            2. Silvia Mikolajová – zámena pozemkov
            3. Corpora Agro s.r.o – ponuka nehnuteľnosti na zriadenie mestskej karanténnej stanice pre psov
            4. FEFA s.r.o. – predaj nehnuteľnosti
            5. Zriadenie vecného bremena na budovu bývalého Obvodného úradu v Rožňave
            6. Doplnenie uznesenia MZ č. 322/2008
            7. Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 277/2008
            8. Dezider Szőllős – predĺženie termínu splatnosti kúpnej ceny
9.        Správa o činnosti Mestskej polície v Rožňave za rok 2008
10.      Voľba hlavného kontrolóra mesta
11.    Žiadosť Mgr. Márie Krčmárovej o vydanie stanoviska k zriadeniu Súkromného centra špeciálno- pedagogického poradenstva
12.      Žiadosť Špeciálnej základnej školy internátnej o vyjadrenie k spojeniu subjektov ŠZŠI a OU do jedného celku – spojenej školy
13.       Inštalácia kino-techniky do divadelnej sály v budove OKC
14.       a) Určenie platu primátorovi mesta
             b) Určenie platu hlavnému kontrolórovi mesta
15.       Návrh kritérií na priznanie odmien za 1. polrok 2009
16.       Odstúpenie a ustanovenie preventivára Požiarnej ochrany mesta Rožňava
17.       Otázky poslancov
18.       Diskusia
19.       Záver
 
 
 
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery