Zlúčenie gymnázia a SOŠ v Dobšinej


Už zopár mesiacov prebiehala na úrovni Košického samosprávneho kraja (KSK) búrlivá diskusia o možnom zlučovaní škôl.
Dôvodom na to bolo podľa vyjadrení najmä zlý demografický vývoj a tým aj nedostatok študentov na dotknutých školách.  Preto poslanci urobili poslednú bodku na zasadnutí  KSK, ktoré sa konalo 21. februára a pristúpili k variante zlúčenia škôl.
Táto zmena neobišla ani gymnázium a SOŠ v Dobšinej, ktorých zriaďovateľom je v oboch prípadoch Košický samosprávny kraj. Vo vyjadrení, ktoré nám poskytlo KSK, sa uvádza:

Gymnáziu Dobšiná z dôvodu neefektívnej prevádzky spôsobenej neustálym poklesom počtu žiakov sme pôvodne navrhovali vyradiť zo siete škôl a školských zariadení a právnym nástupcom sa malo stať Gymnázium v Rožňave, žiaci mali pokračovať v štúdiu na alokovanom pracovisku v Dobšinej, resp. v prípade 8-ročného gymnázia v triedach s nízkym počtom žiakov by došlo k spojeniu tried. Podľa štatistík Úradu práce s soc. vecí a rodiny k 30.9.2010 bolo z gymnázia evidovaných 9 absolventov, čo predstavuje 15,8% z celkového počtu absolventov.
Tento pôvodný návrh: Vyradenie Gymnázia, SNP 607, Dobšiná zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2011 s následným zrušením a presun žiakov na právneho nástupcu Gymnázium, ul. Akademika Hronca 1, Rožňava nebol na rokovaní s vedením školy prijatý. Vedenie gymnázia predložilo nový návrh, ktorý je možné zriaďovateľom akceptovať v tejto uvedenej podobe:
Vyradiť Gymnázium, SNP 607, Dobšiná zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2011,vyradiť SOŠ Zimná 96, Dobšiná zo siete škôl a školských zariadení SR k 31.8.2011 a tak zaradiť Spojenú školu, Zimná 96, Dobšiná s organizačnými zložkami Gymnázium, SNP 607, Dobšiná a SOŠ Zimná 96, Dobšiná do siete škôl a školských zariadení SR k 1.9.2011 ako právneho nástupcu Gymnázia, SNP 607 a SOŠ Zimná 96, Dobšiná. Novozriadená Spojená škola, Zimná 96, Dobšiná bude rozpočtovou organizáciou Košického samosprávneho kraja.
Týmto krokom sa vyrátala úspora na pedagogických a nepedagogických zamestnancoch, kde by mali po optimalizácii odísť traja pedagogickí a jeden nepedagogický zamestnanec so zachovaním všetkých ponúkaných odborov, najmä na SOŠ Dobšiná.  Mzdové  zníženie nákladov prinášame v tabuľke vľavo. Požiadali sme aj o vyjadrenie súčasného primátora mesta Dobšiná a poslanca KSK Karola Horníka.
„ Máme záujem o zachovanie škôl a školských zariadení na území mesta Dobšiná a spojením gymnázia a SOŠ vznikne priestor na lepšie vybavenie a hospodárenie oboch zariadení. Dopad na žiaka to mať nebude pretože pokiaľ študent študuje na gymnáziu dostane vysvedčenie a všetky náležitosti ako absolvent gymnázia a platí to aj v opačnom prípade kde študent SOŠ  dostane všetky doklady zo SOŠ.  Zmena nastane na poste riaditeľov keďže to bude Spojená škola bude mať jedného riaditeľa.“

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery