Z eurofondov opravia ulice v obci

V uplynulých dňoch sa na webovej stránke obce Krásnohorské Podhradie objavila zmluva o dielo na uskutočnenie stavebných prác a súvisiacich dodávok  medzi obcou Krásnohorské Podhradie a firmou Eurovia SK a.s. Rekonštruovať by sa mali miestne komunikácie.
Celková suma za dielo 345 358, 70 eur je doložená rozpočtom s položkami, ktorý je prílohou zmluvy, zverejnený však nie je. Úhrada zhotoviteľovi diela bude vyplácaná mesačne na základe dielčích faktúr.
Termín ukončenia stavebného diela je stanovený 10 mesiacov od podpísania zmluvy. Začať s prácami sa má 5 dní od jej uzatvorenia, ak sa strany nedohodnú inak, čo je zrejme aj tento prípad.
Vo vestníku verejného obstarávania už začiatkom marca minulého roku publikovali oznámenie o vyhlásení verejného obstarávania s predpokladanou hodnotou zákazky 502 626,79 eur.
Rekonštrukcia by mala zahŕňať nasledovné práce:

  • ulica Hradná – chodník, rekonštrukcia ľavostranného chodníka premennej šírky (od 1,6 do 2 m), tak ako to miestne podmienky umožňujú
  • ulica pri Majeri – chodník miestna komunikácia, rekonštrukcia vozovky bude realizovaná formou úpravy jestvujúceho štrkového povrchu a so zriadením nových vrstiev krytu z asfaltového betónu
  • ulica Lipová – chodník miestna komunikácia most, rekonštrukcia vozovky bude realizovaná formou úpravy jestvujúcej vozovky formou recyklácie na mieste a so zriadením nových vrstiev krytu z asfaltového betónu
  • ulica Lipová – lávka pre peších vybudovanie novej lávky pre peších dĺžky 17 m a šírky 2 m
  • Františkin sad – revitalizácia trávnika a výmena lavičiek ako aj oprava nábrežného líca múru pozdĺž Pačanského potoku.

Podrobnejší, resp. pôvodný rozpis oznámenia informuje aj o tom, že zákazku nie je možné rozdeliť na časti ani sa nepovoľuje predloženie variantných riešení. Čo to znamená v prípade, ak je ulica Lipová už rekonštruovaná, zatiaľ nevedno. V zmluve je taktiež formálna chyba, keďže ako sídlo obecného úradu je uvedená Hlavná ulica namiesto Hradnej.
Podľa oznámenia vo vestníku predmet zákazky bude financovaný zo štrukturálnych fondov, zo štátneho rozpočtu a z vlastných prostriedkov verejného obstarávateľa. Medzi podmienkami je uvedená aj požiadavka na poistenie proti nepredvídateľnému a náhodnému poškodeniu stavebného diela, ktoré bude objednávateľ vyžadovať od úspešného uchádzača pred uzavretím zmluvy.
Podľa vestníka záujemcovia o realizáciu diela mali možnosť predkladať svoje ponuky do 23. marca 2011 do 11tej hodiny predpoludním. Otváranie obálok sa malo uskutočniť 5. mája, samotná zmluva s dodávateľom bola podpísaná 10. januára 2012.
Rekonštrukcia je realizovaná v rámci Regionálneho operačného programu /ROP/ Opatrenie: 4.1 Regenerácia sídiel, ktorý schválila Európska komisia /EK/  24. septembra 2007. V auguste 2011 schválila EK verziu 2  Regionálneho operačného programu.
Pôvodne bolo riadiacim orgánom tohto ROP Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR, neskôr prešli kompetencie na Ministerstvo pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR (dnes Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka), ktorému šéfuje Zsolt Simon (Most-Híd), stranícky kolega starostu obce Petra Bolla.
Obec Krásnohorské Podhradie dostala taktiež nenávratný príspevok na projekt „Krásnohorské Podhradie, kanalizácia a ČOV, SOO 01 Splašková kanalizácia, vetvy A2.2, A2.3“  vo výške 392.727,48 eur, ktorý sa v zápisnici z novembrového zasadnutia uvádza doslova ako „príspevok od ministerstva životného prostredia„.
Foto & video: Archív KrasnaHorka.info
Video: Predvolebný míting strany Most-Híd, odpoveď Zsolta Simona na otázku ohľadne podpory po voľbách
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery