Vyzvali poslancov rokovať o návrhu

V pondelok sa v priestoroch mestského úradu konal krátky brífing občianskej iniciatívy OK Rožňava.
V úvode privítali prítomných novinárov i občanov hovorca iniciatívy Matúš Bischof spolu s ďalším aktivistom Radom Kovácsom. Témou bola výzva, adresovaná poslancom, na zníženie počtu poslancov z 19 na 13 a počtu volebných obvodov zo 4 na 2.
Ako uviedol hovorca iniciatívy Matúš Bischof, „Občiansky klub Rožňava predniesol tento návrh na rokovaní zastupiteľstva začiatkom marca. Poslanci sa napriek prísľubu primátora mesta týmto návrhom doteraz nezaoberali.“ Návrh predpokladá zlúčenie volebných obvodov č. 1, 2 a 4 do jedného volebného obvodu č. 1 a volebného obvodu č. 3 upraviť len prečíslovaním na volebný obvod č. 2. Takéto zredukovanie počtu poslancov i volebných obvodov je v súlade so zákonom.
Hovorca OK Rožňava Matúš Bischof zdôvodnil predloženie tejto výzvy slovami: „Zníženie počtu poslancov z 19 na 13 by znamenalo finančnú úsporu podľa aktuálneho odmeňovania poslancov vo výške cca 40 tisíc eur (1,2 milióna Sk) za jedno volebné obdobie. Zároveň by to znamenalo rovnomernejšie počty hlasov potrebných pre získanie mandátu poslanca, než je tomu doteraz. Napríklad na zvolenie poslanca vo volebnom obvode č. 4 stačilo v ostatných voľbách len 231 hlasov a vo volebnom obvode č. 3 bolo potrebných až 543 hlasov, čo je takmer dvaapolkrát viac.“
Ako ďalšie pozitívum zníženia počtu poslancov i volebných obvodov vyzdvihol hovorca OK Rožňava skutočnosť, že kandidáti v dvoch volebných obvodoch budú pre získanie poslaneckého mandátu potrebovať vyšší počet voličských hlasov, „čo môže byť šancou pre skvalitnenie poslaneckého zboru. Zvýši sa podpora poslanca občanom. Okrem finančnej úspory nám ide aj o zvyšovanie kvality poslaneckých mandátov.“
Podľa hovorcu občianskej iniciatívy, v prípade, že mestské zastupiteľstvo daný návrh schváli, bude musieť poslanec na získanie mandátu vynaložiť väčšie úsilie, uchádzať sa o podporu v širšom okruhu voličov, vyvíjať väčšiu aktivitu pred voľbami. „V súčasnosti sme totiž často svedkami toho, že mnohí poslanci sú len hlasovacími mašinami. U niektorých sme za celé volebné obdobie nezaregistrovali žiadne vystúpenie. Vyjadrujú sa stále tí istí, názory mnohých ani nepoznáme. Poslanci nekomunikujú s občanmi, nevyvíjajú žiadnu iniciatívu. My chceme zvýšiť úroveň komunikácie od volených zástupcov smerom k občanom, “ vyjadril sa Matúš Bischof.
„Mnoho ľudí si neuvedomuje súvislosť medzi voľbami, ktoré sú raz za štyri roky, medzi každomesačným hlasovaním poslancov, ktorých si sami zvolili a napríklad medzi chodníkmi, po ktorých idú každé ráno do práce. Toto je možno šanca, ako získať nerozhodnutých, alebo ľahostajných občanov mesta, aby sa rozhodli dať svoj hlas tomu, kto bude plniť ich najzákladnejšie požiadavky,“ doplnil ho Rado Kovács.
Matúš Bischof reagoval aj na obavy, podľa ktorých niektoré časti mesta nebudú mať v zastupiteľstve zastúpenie a lepšie postavenie získajú kandidáti hlavných politických strán a nezávislí kandidáti. Ako uviedol, „volebné obvody sú zákonom rovnomerne rozdelené podľa počtu voličov do volebných okrskov, čím je zabezpečená spravodlivá volebná súťaž a rovnosť šancí zvoliť si svojho zástupcu vo svojom volebnom obvode, teda v každej časti mesta.“
Občiansky klub Rožňava vyzval poslancov Mestského zastupiteľstva v Rožňave, aby o tomto návrhu rokovali už na najbližšom zasadnutí zastupiteľstva. Podľa Matúša Bischofa existujú predpoklady, že otázkou znižovania počtu poslancov a volebných obvodov sa poslanci budú zaoberať až na septembrovom zastupiteľstve. „ Aj keď zákon umožňuje takúto zmenu uskutočniť najneskôr 65 dní pred voľbami, myslíme si, že by sa takáto závažná zmena mala uskutočniť skôr, už na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva. Ak sa tak nestane, obrátime sa na občanov, ktorých budeme žiadať o podporu formou petície,“ dodal na záver. Výzvu odoslal poslancom zastupiteľstva prostredníctvom podateľne úradu.
Dokument: Výzva poslancom MsZ v Rožňave
Súvisiace články:
Nemyslí si, že je dôvod ponáhľať sa
Komu chcete dať hlas?
200 tisícový Terst má len 13 poslancov
Dubovský odporúča 17 poslancov
Foto: Inforoznava.sk / Michal Valaštek

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery