Vyslovili nespokojnosť s občanmi

TB-1
Na základe uznesenia mestského zastupiteľstva vykonala redakcia Rožňavských listov anketu medzi čitateľmi. Využila na to kupón, uverejnený v samotných novinách a internetovú stránku mesta Roznava.sk.
Čitateľom boli položené anketové otázky, ktoré vám prinášame v plnom znení spolu s hodnotením predkladateľa tohto bodu programu p. Štefana Geržu (na snímke s primátorom mesta  a predsedom redakčnej rady RL V. Laciakom).
1. Ste za to, aby v roku 2010 vychádzali Rožňavské listy ako:
a) dvojtýždenník – 24 hlasov
b) mesačník – 34 hlasov
c) štvrťročník – 11 hlasov
d) občasník – 6 hlasov
e) vôbec nevychádzali – 11 hlasov
2. Ako by mali byť distribuované:
a ) Do každej domácnosti zadarmo (tak ako doteraz) – 39 hlasov
b) Predajom v stánkoch, na pošte alebo inde – 6 hlasov
c) Stačia mi informácie na webstránke mesta – 75 hlasov
3. Čo čítate v Rožňavských listoch najradšej?
„Odpovede sa rôznili od možnosti „páči sa mi všetko, resp. takmer všetko“ a „aktuálne dianie“ (cca 20% odpovedí), ďalej najmä rubrika „Rožňava pred sto rokmi“, ojedinelé odpovede typu: „pohotovosť lekární“, „kultúrny program“, občiansky servis“, „priebeh akcií“, „šport“, „mestské zastupiteľstvo“ až po odpovede typu „nič sa nepáči“, „nečítam“, „nič tam nie je“ – spolu necelých 15% všetkých odpovedí.“
4. Čo vám chýba v RL?
„Tu sa odpovede veľmi rôznili, v podstate neprevládala žiadna – občania by chceli: objektívne informácie, bežné správy nielen čo robí primátor, viac o kultúre, zaujímavé foto, ankety s občanmi, pluralitu názorov, o činnosti polície, kritiku na MsÚ, aktivity poslancov, diskusné fórum, inzerciu, podrobnejšie šport, sebakritiku; aby sa zverejňovali všetky spoločenské podujatia s predstihom; informácie o pracovných miestach; žiadali lokálpatriotizmus. Vyskytli sa aj názory, že v RL je všetko. Naopak objavili sa názory, že v dnešnom čase internetu je škoda tlačiť na papier; že sú neaktuálne; aby RL v čase krízy zmizli; že sú hlásnou trúbou; nezachytávajú reálny život bežných občanov; chýbajú informácie o podpore mestských častí.“
5. V budúcnosti by ste uvítali viac informácií:
a ) z práce jednotlivých odborov MsÚ
b) z činnosti odborných komisií MZ, Mestskej rady, Mestského zastupiteľstva
c) z činnosti Mestskej polície
d) občianske problémy a postrehy čitateľov
e) z kultúrnych a športových podujatí
f) iné
„Tu dominovala odpoveď „d“, teda požiadavka viac postrehov čitateľov a informácií o občianskych problémoch (vyše polovica respondentov) a zhruba štvrtina rovnomerne volila možnosti a), b) aj c).“
6. Máte doma prístup na internet?
a) áno
b) nie
„Len siedmi občania uviedli, že doma nemajú prístup na internet (zhodne s počtom vystrihnutých anketových lístkov).“
 
Vyhodnotenie ankety bude predmetom stredajšieho rokovania plancov. Podľa dôvodovej správy k tomuto bodu programu dostala redakcia len 7 anketových lístkov, prostredníctvom webovej stránky odpovedalo 166 respondentov.
Rožňavské listy vychádzajú v jednorazovom náklade 7 400 výtlačkov, z  toho vyplýva zapojenie čitateľov do ankety len na úrovni 2,2 %.
Komisia finančná dňa 12.10.2009 zobrala správu na vedomie vyhodnotenie ankety, výsledok ktorej je vzhľadom na účasť občanov bezvýznamný.
Komisia vzdelávania, kultúry, mládeže a športu dňa 14.10,2009 zobrala na vedomie výsledok ankety. Ďalšie vydávanie Rožňavských listov doporučuje zohľadniť podľa finančných možností mesta. Vyslovuje nespokojnosť s prístupom občanov a ich apatiou k veciam verejným.
Mestská rada dňa 21.10.2009 vzala predmetnú informatívnu správu na vedomie.
 
Náklady na Rožňavské listy boli za rok 2008 1 064 579 Sk. O finančných aspektoch vydávania Rožňavských listov sme informovali v článku Na programe aj Rožňavské listy.
Súvisiace články:
Na tlačovku prišli traja
Kto je kto v zastupiteľstve

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery