Výmena stráží (na obecnom úrade)

Novozvolený starosta a poslanecký zbor majú ťažkú úlohu.
Prispieva k tomu jednak termín volieb, konaných na sklonku roka, samotný záver roka prinášajúci úlohy, ktoré v značnej miere ovplyvnia rok nasledujúci ale aj spôsob odovzdávania  moci.
To, či sa odovzdávanie úloh, povinností a práv deje plynule a v súčinnosti starého vedenia s novým, je dôležitá vec. Zásadný pri tom je aj stav odovzdávaných záležitostí. Ak si pôvodné vedenie splnilo všetky svoje povinnosti vyplývajúce zo samotného  mandátu (či už starostu alebo poslanca), ale aj zo zákonov, zásad a nariadení, vtedy je prechod plynulý a bezbolestný.
Na základe marcovej novely zákona o obecnom zriadení mal byť napr. už prepracovaný organizačný poriadok obce, mal by byť upravený aj rokovací poriadok.
Pre obec je prepotrebný aj finančný rozpočet. Ten, ktorý by na základe požiadaviek jednotlivých komisií, predsedov spoločenských organizácií a klubov mal byť spracovaný do 31.12., resp. jeho návrh.
Aká je momentálna situácia v obci? V rámci novozvoleného poslaneckého zboru by dvaja poslanci (Július Ferenc a Ľudovít Baffy) so zložením účtu za predchádzajúce obdobie a naskočením na vlak, ktorý vo svojej ceste pokračovať musí, problém mať nemali.
Ostatných 7 odchádzajúcich poslancov môžete podľa zákona kontaktovať až do chvíle, pokým nezložia sľub novozvolení. Služobné emailové schránky v tomto volebnom období nemali, ak sú medzi nimi osoby vám známe, môžete mať k dispozícii ich telefónne čísla. Ako ich teda vziať na zodpovednosť za nedoriešené žiadosti, nesplnené uznesenia? Asi nijako.
Nemôžete ich ani pochváliť za vykonané úlohy. Koncom kalendárneho roka obdržia svoje odmeny za výkon mandátu, za prácu (alebo členstvo) v komisiách, za informovanie verejnosti prostredníctvom obecných novín.  Poniektorí sa možno zúčastnia ustanovujúcej schôdze nového vedenia. Tam sa môžete s nimi rozlúčiť.
Ostáva jediné. Z uplynulého obdobia sa poučiť a začať participovať na správe vecí verejných. Pomáhať novozvolenému vedeniu obce v rámci možností. Kontrolovať plnenie úloh, ktoré si predsavzali.  Spolupracovať s nimi na cieľoch, ktoré sú spoločné.
To, aký bude prechod od starého vedenia k novému, kedy presne a za akých okolností sa uskutoční, o tom vás budeme informovať po obdržaní odpovedí z obecného úradu.
Súvisiace články: Navrhnite členov komisií!

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery