Starostovi oklieštili kompetencie

Pri hospodárení s majetkom obce Štítnik bude mať rozhodujúce slovo obecné zastupiteľstvo. Rozhodli o tom miestni poslanci na svojom zasadnutí v polovici decembra.
Po takmer roku sa im podarilo schváliť Zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce Štítnik. V nich radikálne obmedzili kompetencie starostu obce, keď schválením v obecnom zastupiteľstve budú musieť odteraz prejsť napr. všetky zmluvné prevody majetku obce.
V pôvodnom návrhu, ktorý išiel do zastupiteľstva ešte v septembri minulého roka, mohol sám starosta rozhodnúť napr. o prevode hnuteľného majetku v hodnote do 3 500 eur. V návrhu, ktorý išiel do decembrového zastupiteľstva bola už táto hranica znížená iba na 300 eur.
Výsledkom je však úplné zrušenie hranice, od ktorej je potrebný súhlas poslancov. Tí tak budú mať rozhodujúce slovo v drvivej väčšine prípadov nakladania s obecným majetkom. Týka sa to všetkých prípadov, ktoré pôvodne počítali so súhlasom obecného zastupiteľstva až od určitej hodnoty majetku (3 500, resp. 300 eur).
Protirečivé kompetencie obsahujú schválené zásady v prípade upustenia od vymáhania pohľadávok obce. Kým na jednom mieste (§4, ods. 2, písm. f) je upustenie od vymáhania pohľadávok priznané obecnému zastupiteľstvu, na inom mieste (§ 13, ods. 6) je táto kompetencia vyhradená starostovi.
V návrhoch zásad sa pritom počítalo s hranicou 1 000, resp. 300 eur, od ktorej malo rozhodovať zastupiteľstvo (§4, ods. 2, písm. f). Do 1 000 eur mal mať túto právomoc starosta. Jednoduchým vymazaním týchto súm tak poslanci vyrobili stav, pri ktorom by si deti na ihrisku zrejme strihli. Starosta tento stav potvrdil svojím podpisom pod uznesenie, ktorým boli zásady schválené.
Pre viac detailov si môžete preštudovať návrhy zásad zo septembra (zverejnený od januára 2011 – z vtedajšieho rokovania stiahnutý, pozn. red.) a z decembra minulého roka.
Foto: InfoStitnik.sk
REDAKČNÁ POZNÁMKA
Takmer nekonečný príbeh, ale náš!
Schvaľovanie nových zásad nakladania s obecným majetkom má svoj začiatok v januári minulého roka. Vtedy sa ich poslanci pokúsili schváliť po prvýkrát. Vzhľadom na niektoré nejasnosti v návrhu zmien však tento bod stiahli z rokovania.
Druhýkrát sa tento bod dostal na pretras v septembri minulého roka. Poslanci pri predkladaní zmien jednoducho upustili od ich transparentného prerokovania a rovno dokument schválili – v zmysle navrhovaných zmien, na ktorých sa už dohodli predtým. Už vtedy bolo zainteresovaným jasné, že starostovi uberú na právomociach.
Starosta Miloš Gallo Barnák (SDKÚ-DS, SaS) však ich uznesenie nepodpísal. Podľa jeho tvrdenia bolo v rozpore so zákonom. Schválené zásady mali údajne obsahovať aj ustanovenie, podľa ktorého môže obec uzatvárať nevýhodné zmluvy. Nepodpísanie uznesenia však neprerokoval s obecnou radou ako mu to ukladá zákon o obecnom zriadení.
Či uvedené ustanovenie schválený dokument obsahoval, sme nezistili. Už od januára minulého roka sa však v návrhu zásad objavovalo ustanovenie, podľa ktorého bola na schválenie tzv. prípadov hodných osobitného zreteľa potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Pritom od začiatku minulého roka je účinná novela zákona o majetku obcí, ktorá jednoznačne hovorí, že v týchto prípadoch je potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
Tento zjavný rozpor so zákonom však nebol odstránený ani v návrhu zásad, ktorý poslanci schvaľovali v polovici decembra. Vo výsledných zásadách však už poslanci toto ustanovenie opravili.
Dokument bol schvaľovaný ako Všeobecne záväzné nariadenie (VZN), na ktorého prijatie je podľa zákona o obecnom zriadení potrebná trojpätinová väčšina prítomných poslancov. Aj tu si to však kompetentní (?) poplietli a vo schválených zásadách ponechali ustanovenie, podľa ktorého je na zmeny tohto VZN potrebná trojpätinová väčšina všetkých poslancov.
Čo sa im ešte nepodarilo napraviť, bol spôsob prerokovania pripomienok, ktoré predložil poslanec Ladislav Belányi (KDH). Poslanci opäť bez akejkoľvek rozpravy schválili zmeny, na ktorých sa dopredu dohodli. Svojím vyhlásením, že všetky zmeny budú zverejnené, ich v tomto postupe podporil aj starosta, ktorý podivuhodne pri okliešťovaní svojich právomocí nekládol odpor.
Nie je to prvýkrát, keď sa v štítnickom zastupiteľstve niečo prijalo pod heslom – „v zmysle navrhovaných zmien“. Pri tomto trende sa zrejme už nebude na verejných zasadnutiach poslancov prerokovávať nič a miestnym folklórom sa stane automatické odhlasovanie všetkého a čohokoľvek.
Takýmto štýlom by sme sa mohli čoskoro dočkať ďalšieho niekoľkominútového zasadnutia, ktoré by útočilo na rekord.
Gabriel Bischof

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery