Schvaľovať budú aj odmeny

Vo štvrtok 26. februára 2009 o 15.00 hodine sa v zasadačke Mestského úradu v Rožňave (suterén) uskutoční riadne zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Rožňave. Informuje o tom oficiálna stránka mesta Roznava.sk
 
Súvisiace články:
Keď chýba miera
Ktorému poslancovi dôverujete? 
Kto je kto v zastupiteľstve
 
Program :

1.     Otvorenie
2.     Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3.     Územný plán mesta – schválenie a vyhlásenie záväznej časti územného plánu všeobecne záväzným nariadením mesta
          PRÍLOHA (návrh ÚP)
4.     Všeobecne záväzné nariadenie mesta o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom pre obyvateľov mesta Rožňava, postavených s podporou štátu – zmena
5.     Všeobecne záväzné nariadenie mesta o správe a prevádzkovaní pohrebísk na území Mesta Rožňava – zmena a doplnenie
6.     Zásady na určovanie výšky nájomného za nájom a podnájom nehnuteľností vo vlastníctve mesta – doplnenie
7.     Dodržiavanie zákona NR SR č. 428/2002 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov – opatrenia
     – Smernica o získaní osobných údajov, okruhu osôb oprávnených k získavaniu osobných údajov, stanovení rozsahu osobných údajov potrebných k zabezpečeniu účelu ich získania pre jednotlivé IS osobných údajov, pravidlách ich spracúvania a o nakladaní s osobnými údajmi po skončení účelu, na ktorý boli získavané, o zásadách ochrany informačnej bezpečnosti pri spracúvaní osobných údajov pre používateľov automatizovaných a neautomatizovaných prostriedkov IS, pre zálohovanie a archiváciu elektronických dát, pre riešenie mimoriadnych udalostí
     – Smernica o prideľovaní, modifikácii a rušení používateľských prístupov do IS
8.     Plnenie rozpočtu Mesta Rožňava k 31.12.2008 vrátane rozpočtových organizácií
        Stanovisko hlavného kontrolóra mesta k plneniu rozpočtu
9.     Návrh rozpočtu Mesta Rožňava na roky 2009 – 2011 vrátane rozpočtového programovania
10.   Ročná zmluva o dielo č. 110/2008 uzavretá medzi Mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v roku 2008
11.   Návrh Ročnej zmluvy o dielo medzi Mestom Rožňava a firmou Brantner Gemer s.r.o. Rimavská Sobota na zber, prepravu, zhodnocovanie alebo zneškodňovanie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov na rok 2009
12.   Návrh na riešenie financovania schváleného projektu „Rekonštrukcia ZŠ na Ul. pionierov“
13.   Návrh na vymáhanie daňových nedoplatkov prostredníctvom externého exekútora
14.   Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 248/2008
15.   Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 176/2008
16.   Informácia – Výzva pre TEKO-R s.r.o. na začatie výstavby kotolne na biomasu
17.   Majetkoprávne záležitosti mesta
         1.  Bc. Július Lapdavský, Rožňava – predaj pozemku mesta
         2.  MUDr. Slavomír Sakal a manželka – predaj pozemku mesta
         3.  Lóránt Szatmáry, Rožňava – predaj pozemku mesta
         4.  TEKO-R s.r.o. Rožňava – predaj pozemkov mesta
         5.  Návrh na zrušenie uznesenia MZ č. 277/2008 zo dňa 10.11.2008
         6.  URGENTA s.r.o. Rožňava – zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
         7.  Návrh na zmenu uznesenia MZ č. 15/2009 zo dňa 26.1.2009
         8.  Katarína Višňovská, Rožňava
              Miriam Grecmacherová,Rožňava –zámena pozemku mesta
18.   Informatívna správa o podpísaní memoranda o spolupráci mesta Rožňava – miest Skiptvet a Trøgstad Nórskeho kráľovstva
19.   Materiály hlavnej kontrolórky mesta
         1.  Správa o výsledku kontroly verejného obstarávania na Mestskom úrade v Rožňave za II. polrok 2008
         2.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly príjmovej časti rozpočtu mesta – položka : miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
         3.  Správa o výsledku následnej finančnej kontroly dotácií poskytnutých mestom za rok 2008 – 1. časť
20.   Návrh na odmeny za II. polrok 2008
        1.  primátorovi mesta
        2.  zástupcovi primátora mesta
        3.  hlavnému kontrolórovi mesta
21.   Návrh kritérií na odmeny za I. polrok 2009
22.   Návrh na určenie nestránkových dní na Mestskom úrade v Rožňave
23.   Komisia ochrany verejného poriadku – návrh na zmenu zloženia
24.   Informácia pre poslancov MZ : Memorandum o spolupráci pri riešení dopadov finančnej a hospodárskej krízy na slovenskú spoločnosť medzi Vládou Slovenskej republiky a Združením miest a obcí Slovenska
25.   Otázky poslancov
26.   Diskusia
27.   Záver

 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery