Rizikové úložiská Nižná Slaná a Rožňava

Zlepšiť kvalitu života a zdravotný stav obyvateľov oblastí postihnutých banskou činnosťou je cieľ Programu prevencie a manažmentu rizík z opustených a uzavretých úložísk ťažobného odpadu. Na svojom zasadnutí v minulých dňoch ho schválila vláda SR.
Rieši otázku nakladania s odpadmi, ktoré vznikli pri prieskume, otvárke, príprave a dobývaní ložísk nerastných surovín. V súčasnosti sa nachádzajú na opustených úložiskách, ktoré boli neznámym vlastníkom alebo prevádzkovateľom zanechané bez primeranej údržby a monitoringu.
Takýchto opustených banských skládok má Slovensko 308. Z toho je 25 úložísk rizikových a 52 potenciálne rizikových. Envirorezort odhaduje, že na realizáciu programu bude treba do roku 2020 celkom 41,4 milióna eur. Väčšina z toho – 36,1 milióna eur, by mala byť financovaná cez budúci Operačný program Kvalita životného prostredia.
Materiál identifikuje úložiská, ktoré majú vážny negatívny dosah na životné prostredie, prípadne sa môžu v strednom alebo krátkom čase stať vážnou hrozbou pre životné prostredie. Za najrizikovejšie označuje úložiská v oblastiach Slovinky, Banská Štiavnica, Staré Hory – Špania Dolina, Liptovská Dúbrava a taktiež Nižná Slaná a Rožňava.
Opustené skládky sú zdrojom kontaminácie geologického prostredia. Jej vplyv na zdravotný stav obyvateľstva je podľa materiálu vysoký. „Na základe zvýšeného obsahu potenciálne toxických prvkov, ktoré prestupujú do pôd, podzemných vôd, potravinového reťazca a následne do ľudských tkanív bola overená súvislosť s výskytom najzávažnejších chronických a karcinogénnych ochorení najmä v historických banských oblastiach Slovenska,“ pripomína envirorezort.
Najrizikovejšie lokality by mali byť vyriešené do roku 2027. Slovensko chce využiť povolené výnimky pre znečistenie z Rámcovej smernice o vode. Podľa nej musia členské štáty dosiahnuť dobrý stav útvarov podzemných a povrchových vôd do roku 2015.
Zdroj: TASR  Foto: Archív infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery