Projektant: Zodpovednosť má mesto

K narastajúcim problémom okolo prebiehajúcej rekonštrukcie rožňavského Námestia baníkov, o ktorých budú opätovne rokovať poslanci na najbližšom rokovaní zastupiteľstva, sa vyjadril pre náš portál generálny projektant stavby architekt Ján Rusnák (na snímke), ktorý v ostatných komunálnych voľbách kandidoval na poslanca zastupiteľstva za stranu Smer-SD. Najprv si však zhrňme doteraz známe fakty.
Grant žiadali pred tromi rokmi
Pôvodný rozpočet na celú rekonštrukciu námestia vrátane časti Betliarskej, Šafárikovej a Čučmianskej Dlhej ulice bol vyčíslený na sumu 200 miliónov slovenských korún. Výzva na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci regionálneho operačného programu bola vyhlásená 16. marca 2009, pričom maximálna výška investičných výdavkov bola stanovená na sumu 1 659 969,76 € (50 008 248,99 Sk) s tým, že poskytovateľ poskytne prijímateľovi (mestu) NFP do výšky 1 576 971,27 € (47 507 836,48 Sk), čo predstavuje 95 % z celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5 % musí mesto spolufinancovať zo svojich zdrojov. Mestské zastupiteľstvo schválilo projekt rekonštrukcie námestia uznesením 29. apríla 2009, zmluva o poskytnutí NFP bola podpísaná 1. 6. 2010. Mesto Rožňava, ako prijímateľ nenávratného finančného príspevku, sa zaviazalo projekt realizovať najneskôr do 30. 9. 2012.
„Vtedy sme si sadli so zhotoviteľom a projektantom, ktorý mal za úlohu vyčleniť stavebné objekty v rámci výzvy tak, aby sme mohli žiadať o oprávnené náklady,” uviedla pred poslancami 5. apríla t. r. vedúca referátu regionálneho rozvoja mesta Eva Petruchová. „Vybrali sme stavebné objekty tak, aby sa splnili podmienky žiadosti.“ Po čiastočnej rekonštrukcii severnej časti námestia padla voľba na západnú časť pred budovou historickej radnice.
Verejným obstarávaním bola mestom poverená bratislavská firma Tender profit s. r. o., ktorá však zhotoviteľa stavby vyberala dva roky v troch kolách verejného obstarávania. Už výber tejto firmy vzbudil pochybnosti u niektorých poslancov. „Ten, ktorý bol účastníkom vo výbere uchádzača na organizovanie verejného obstarávania, Ing. Halgaš, je dnes zástupcom firmy Tender profit. Teda jeden súťažiaci, ktorý nevyhral, teraz zastupuje firmu, ktorá vyhrala. Vy ste spokojní s tým vo vedení mesta?” pýtal sa poslanec a predseda komisie výstavby Peter Marko (OKS) na rokovaní zastupiteľstva v júni 2011, keď zastupiteľstvu prezentovala správu o kontrole priebehu verejného obstarávania Katarína Balážová, hlavná kontrolórka mesta.
Víťazom verejného obstarávania sa stalo Združenie Inžinierske stavby, a.s. (Košice)  – J.P.- STAV spol. s r. o. (Rožňava) s najnižšie ponúknutou cenou 899 722,86 € (27 105 050,88 Sk). “O to viac mi bolo ľúto, že z 50-tich milónov (korún) sme to vysúťažili za necelých 30, pretože keby ten rozpočet bol postavený inak, mohli sme urobiť toho omnoho viacej,” komentovala to na rokovaní zastupiteľstva 5. apríla Petruchová. Tender Profit s. r. o. vyberala aj technický dozor stavby, súťaž vyhrala firma KK STAVING s.r.o. poslanca Ľudovíta Kossutha, zamestnanca Technických služieb mesta s cenou 24 900 € (750 137,40 Sk).
Poslanci sa v apríli zaoberali požiadavkou zhotoviteľa stavby, ktorý 13. marca (2012) na prvom pracovnom rokovaní ohľadom stavebných prác rekonštrukcie námestia vzniesol námietku, že im odovzdaná projektová dokumentácia nerieši niektoré stavebné objekty. “Ja som prvýkrát počula o tomto probléme 13. marca (2012), keď sa so mnou bol ochotný baviť zhotoviteľ, 14. marca som požiadala poslanca Marka, aby bol taký dobrý a pustil nás na komisiu výstavby a prerokoval tento problém. Aj mne je ľúto, že zhotoviteľ, ktorý 3. novembra (2011) prebral stavenisko, mal k dispozícii projektovú dokumentáciu oveľa skôr, pretože trikrát sa opakovalo verejné obstarávanie, nevyšiel s týmto problémom,” bránila sa pred poslancami Petruchová.
Ladislav Farkaš z odboru výstavby mesta pre náš portál uviedol, že zhotoviteľ vyčíslil práce, ktoré neboli predmetom projektovej dokumentácie, keďže sa museli vyškrtnúť ako neoprávnené náklady stavby, na sumu cca 64 tisíc eur. Najnovšie vyskočila aj finančná požiadavka od archeológov SAHI o. z. Bratislava, ktorí žiadajú navýšenie finančných prostriedkov na ďalší archeologický výskum o cca 20 tisíc eur, s čím zhotoviteľ stavby nesúhlasil.
Ako Farkaš ďalej uviedol, do procesu rekonštrukcie námestia sa hlavný projektant rekonštrukcie, ktorým je architekt Ján Rusnák, nezapája a nezúčastňuje sa na kontrolných dňoch. “Bol však písomne mestom vyzvaný, aby túto skutočnosť napravil a pravidelne sa zúčastňoval kontrolných dní, nakoľko to má uvedené v zmluve o dielo ako autorský dozor.”
Príde na rokovanie zastupiteľstva
Z pohľadu architekta Jána Rusnáka, ktorého architektonická kancelária PRO-POLY vypracovala pôvodný projekt kompletnej rekonštrukcie námestia pre mesto za vyše 3 milióny korún už v r. 1997, aj jeho neskoršie aktualizácie, je situácia iná. Podľa neho aktualizácia projektu, na ktorej sa podieľal aj architekt Peter Bischof, bola v minulosti potrebná hlavne z dôvodu zámeny zámkovej dlažby za kamennú. „Zámková dlažba je na nejakých 20-30 rokov, kameň je na ďalších sto.“
Keď sa mesto rozhodlo v r. 2009 uchádzať o grant, ktorý bol finančne limitovaný, bol zavolaný na stretnutie s primátorom, prednostom mestského úradu a vedúcou referátu regionálneho rozvoja. „Ja som tam síce bol, ale hlavné slovo malo mesto. Mne bolo v podstate jedno, na čom sa dohodneme, sledoval som len to, aby to tvorilo zmysluplný celok. Tak som povedal, dobre, keď potrebujeme riešiť nejakú sumu, tak urobme západnú stranu s tým, čo nám do toho ešte vojde.“
Žiadosť o grant pokrývala aj novú cestu naprieč námestím v tvare písmena „V“.  Západná časť námestia a komunikácia sú však riešené v rámci kompletného projektu rekonštrukcie, pri tomto čiastočnom vyvstáva problém s výškami terénu – zrekonštruovaná západná časť námestia a komunikácia budú asi o 20-30 cm nižšie, než bola, resp. je súčasná plocha námestia. Doriešiť preto treba aj napojenie novej komunikácie na Šafárikovu, Čučmiansku a najmä Betliarsku ulicu, keďže v pôvodnom projekte kompletnej rekonštrukcie toto nebolo riešené už na hranici námestia, a tiež napojenie novej cestnej komunikácie na parkovaciu plochu na východnej strane námestia. „Pani Petruchová nie je stavbárka, ale ľudia, ktorí pracovali na investičnom referáte na odbore výstavby, stavbármi sú. Nič im nebránilo v tom, aby sme si k tomu sadli a povedali si, že keď to skrátime, čo sa stane.“
Ako ďalej podotkol, mesto malo možnosť počas troch rokov od schválenia NFP, keď už bolo známe, že peniaze postačia iba na časť naprojektovanej kompletnej rekonštrukcie námestia a priľahlých ulíc, zobrať úver na dokončenie ostatných častí, resp. žiadať o ďalšie granty. „Už vtedy, keď mesto žiadalo NFP, padli slová o tom, že budú ďalšie granty, že budú pýtať ďalšie peniaze. Neviem, či ďalšie možnosti neboli, alebo jednoducho sa na to zabudlo.“
Na námietku, že projekt nezohľadňoval niektoré práce, v dôsledku čoho aktuálne došlo k navýšeniu finančných požiadaviek zo strany zhotoviteľa o cca 64 tisíc eur a že na túto potrebu mesto neupozornil, architekt Rusnák odpovedal: „Projekt je kompletný, lenže na tie časti, ktoré sú pod zemou, nebolo možné žiadať finančný príspevok.“ Podľa neho mal niekto z mesta v uplynulom období paralelne riešiť dofinancovanie tej časti stavebných prác, ktoré neboli predmetom žiadosti o NFP. „Mám na mysli predovšetkým komisiu výstavby, ktorá je poradným orgánom samosprávy.“
Na margo svojej neúčasti na kontrolných dňoch poznamenal, že autorský dozor nebol v cene projektu.„Pánovi Farkašovi som odpísal, že pri výstavbe nájomných bytov na sídlisku Družba som vykonával štyri roky občasný autorský dozor bez honoráru, rovnako bezplatne rok a pol pri rekonštrukcii ZŠ na sídlisku Juh.“ Ako ďalej poznamenal, vtedy to bolo raz za dva-tri mesiace, keď prišiel na kontrolný deň, teraz od neho mesto požaduje účasť každý týždeň. „Za prvé to nemám v cene a za druhé, nevidím dôvod, prečo by som mal sedieť dve alebo tri hodiny na kontrolnom dni, pokiaľ to nemám uhradené.“ Očakával však, že ho z mesta pozvú na rokovanie, aby sa dohodli na vzájomne prijateľnej cene. „Nikto sa neozval, pani prednostka našla lepší kľúč. Zavolala architektovi Petrovi Bischofovi, spoluatorovi projektu, a pozvala ho na kontrolné dni namiesto mňa.“ Toho však požiadal, aby tam nechodil. „Musíme sa dohodnúť s mestom.“ Občasný autorský dozor napriek tomu už vraj v tomto roku vykonal. „Dvakrát som bol na kontrolných dňoch a dvakrát na veľkých rokovaniach na mestskom úrade a raz tu u mňa.“ So zhotoviteľmi stavby je podľa vlastných slov v kontakte a kedykoľvek je im k dispozícii.„Aj minulý týždeň tu boli, potrebovali čosi vyriešiť. To je samozrejmosť.“
K prebiehajúcemu archeologickému výskumu námestia, ktorý si zmluvne dohodlo mesto a ktorý je podľa zákona nevyhnutný pred samotným začatím stavebných prác, poznamenal, že je povinnosťou dodávateľskej firmy dať plochu po jeho skončení do pôvodného stavu. „Vykopali ryhy a to nechajú tak?“ Ak bude výskum trvať dlhšie ak dva mesiace, môže mesto požiadať o predĺženie termínu dokončenia rekonštrukcie. „Problém je však v tom, že prídu zimné mesiace a počas nich sa povrchové úpravy robiť nedajú.“ K finančnej požiadavke zhotoviteľa na cca 64 tisíc eur za práce nad rámec projektu, krytého z NFP, uviedol, že malo to byť zohľadnené v rozpočte mesta.„Neviem, ako prebiehala tvorba rozpočtu, či dávali podnety poslanci, komisie zastupiteľstva, pracovníci úradu. Keď som bol v minulosti členom komisie výstavby, prišiel predseda komisie, povedal, že sa ide pripravovať rozpočet mesta a spýtal sa, či máme nejaké požiadavky, ktoré by sme prednesli.“
To, či sa neobáva, ako prijme verejnosť i návštevníci mesta na tri rôzne časti „rozbité“ námestie (severná časť, dokončená predtým – chodník s osvetlením, západná časť s parkoviskom a novou komunikáciou cez celé námestie, a východná časť v terajšom stave), ktoré je výnimočné svojim štvorcovým pôdorysom, komentoval slovami: „Už keď bol vybraný zhotoviteľ, ktorý vyhral súťaž s podstatne nižšou sumou, než bola zverejnená výzva, povedal som primátorovi, že treba poslať poslancov, najmä tých, ktorí sú veľmi múdri, nech idú na patričné miesta, aby sme o ten rozdiel neprišli, pretože tie peniaze boli pre mesto schválené.“ Z toho sa podľa neho mohla urobiť aj východná strana námestia. „Ale niekto by sa musel zobudiť a ísť za vecou. Nikto nám sem peniaze nedonesie.“ 
Na otázku, či nepríde na najbližšie rokovanie zastupiteľstva, keď budú poslanci o rekonštrukcii námestia opätovne rokovať, uviedol: „Ja nemám problém ísť na zastupiteľstvo, na komisiu výstavby, alebo na nejaké neformálne stretnutie poslancov a riešiť veci, ktoré treba. Keď to bude v programe zastupiteľstva a nebude to neskoro večer, prídem.“ 
Väčšina okresných aj menších miest, vrátane neďalekej Dobšinej, majú svoje námestia v novom šate. Kedy sa to podarí Rožňave, záleží tak ako všade inde najmä od samosprávy.
Foto & Video: infoRoznava.sk
Námestie baníkov v Rožňave online – kliknite sem.
Eva Petruchová, vedúca Referátu regionálneho rozvoja mesta, na rokovaní MZ 5. apríla

Dokumenty:
Realizácia stavebných objektov na Námestí baníkov v Rožňave, ktoré neboli oprávnenými nákladmi projektu o NFP
Doplnená správa o priebehu verejného obstarávania pre stavbu „Rekonštrukcia Námestia baníkov a Šafárikovej ulice“

Príloha:  Zmluva o dielo

Harmonogram prác – rekonštrukcia námestia
Súvisiace články:
Hľadali vinníka aj peniaze
Viac pýtajú aj archeológovia
Dotáciu na opravu sietí nežiadali
Na rekonštrukciu pýtajú viac
Preverili dvojročnú verejnú súťaž
Minúta ticha za námestie

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery