Poslanci sa opäť zídu kvôli pozemkom

Ďalšie zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krásnohorskom Podhradí je zvolané na budúcu stredu 16. novembra.
Zasadnutie sa začne o 17.30 na obvyklom mieste, program je tentokrát formulovaný nasledovne:
1. Otvorenie
2. Určenie overovateľov  a voľba návrhovej komisie
3. Kontrola plnenia uznesení
4. Návrh na rozpočtové opatrenie č. 4/2011
5. Návrh uznesenia o kúpe pozemku pod zdravotným strediskom v súlade s dodatkom č. 1 ku kúpnej zmluve
6. Zrušenie uznesenia č. 79/2011 a jeho náhrada podľa skutočného zamerania pozemku
7. Správa starostu obce
8. Diskusia
9. Schválenie uznesení
10. Záver
Pozemok pod zdravotným strediskom
O kúpe pozemku pod zdravotným strediskom poslanci rokovali už viackrát, zaoberali sa tým aj na svojich pracovných stretnutiach. Schválená bola bez akýchkoľvek podkladov v spornom bode programu a za zjavne vysokú cenu. Ako sa zdá, na pochybenia neprišli dodatočne len poslanci, obecný právnik a občania, ale aj samotná Správa katastra v Rožňave, keďže zmluvu zrejme tiež vrátila na doplnenie.
V praxi to znamená, že pozemok nie je doteraz vo vlastníctve obce, aj keď už uhradila predávajúcemu 2 400 eur a môže dôjsť k zrušeniu samotnej zmluvy. V zápisnici zo zasadnutia zastupiteľstva z 26. októbra je uvedené: „V prípade negatívneho postoja obecného zastupiteľstva k úhrade uvedenej sumy môže obec očakávať následné vymáhanie tohto dlhu obce voči predajcovi nehnuteľnosti súdnou cestou.“. Táto poznámka sa týka sumy 1 400 eur, ktorá bola uhradená predávajúcemu a následne žiadaná späť.
Chýbali doklady pre kataster 
Ešte 28. júna prijalo zastupiteľstvo uznesenie, ktorým odsúhlasilo predaj pozemku pre Ladislava Jobbáďa na základe jeho vlastnej žiadosti o časť pozemku, predtým užívanú ako prechod medzi cestami, viac rokov už oplotenú a užívanú ako dvor. Za odpredaj vtedy hlasovalo päť poslancov, proti boli traja. Tí by možno hlasovali tiež za odpredaj, zrejme si však boli vedomí existencie ďalšieho uznesenia zastupiteľstva, podľa ktorého sa obecný majetok nebude/nesmie až do odvolania predávať.
Keďže sa bude toto uznesenie opäť prejednávať, je jasné, že zmluva medzi obcou a občanom nie je vložená v katastri nehnuteľností a obec ako účastník konania musí zrejme doplniť zanedbané náležitosti. Ak je obec predávajúcim, čo v tomto prípade je, pri zápise do katastra musí okrem samotného návrhu na vklad a kópie zmluvy predložiť aj kópiu uznesenia, ktorým sa predaj odhlasoval a dokumenty o zverejnení zámeru predaja majetku obce (zámer musí byť zverejnený po dobu 15 dní pred uskutočnením predaja).
Okrem uvedeného spornosť prijatého uznesenia naznačuje samotná formulácia bodu programu – „podľa skutočného zamerania pozemku„, čo môže naznačovať, že zameranie pozemku nebolo prílohou samotnej zmluvy ani návrhu na vklad, resp. mohlo byť nesprávne.
Bude zaujímavé sledovať reakciu kupujúceho na zanedbanie povinností samosprávy, keďže už na ostatnom zasadnutí vytkol poslancom, ktorí hlasovali proti predaju, ich osobnú averziu. Aj napriek tomu, že mu bolo vysvetlené, že obec každým ďalším odpredajom obecného majetku neguje svoje vlastné predchádzajúce uznesenie, ktoré je potrebné najprv zrušiť.
Okrem spomínaného predaja obec už porušila vlastné uznesenie dvakrát, v oboch prípadoch šlo o predaj pozemku obce občanom, raz predaj poslanci zamietli.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery