Poslanci budú rokovať aj o vynovení rokovacej miestnosti

Dnes sa zíde na svojom poslednom riadnom rokovaní v tomto roku Mestské zastupiteľstvo v Rožňave. Zasadnutie so začiatkom od 15-tej hodiny v priamom prenose prinesie RVTV.
Na programe zasadnutia je celkom 36 bodov, medzi inými aj rokovanie o vynovení doterajších priestorov na rokovanie (malá zasadačka v suteréne Mestského úradu), resp. o rekonštrukcii iného vhodného priestoru na zasadnutia zastupiteľstva (Dom detí a mládeže na ul. Akademika Hronca, alebo súčasnej sobášnej siene).
Zmenou prejde aj finančná výška pri udelení Ceny Mesta Rožňava, ktorá je nevrhnutá na 700 € (21.088,20  Sk) a Ceny primátora mesta – tá je navrhnutá vo výške 150 € (4.518,90 Sk). Zastupiteľstvo bude schvaľovaťaj rozpočet pre najbližšie Dni mesta v r. 2009.  
Poslanci budú taktiež rokovať o možnostiach vytvorenia nových parkovacích miest v jednotlivých častiach mesta a na návrh 1. Rožňavskej, a. s. budú posudzovať aj rozšírenie kapacít spoplatňovania parkovania. Táto mestská spoločnosť predloží na rokovanie aj návrh na spravovanie Kina Panoráma.
Predmetom rokovania bude tiež žiadosť rožňavskej nemocnice o poskytnutie finančného príspevku na prevádzku protialkoholickej záchytnej izby pre Rožňavu a okolité obce. Pri sume 4 korún za obyvateľa mesta, či obce by mala tak Rožňava prispieť podľa aktuálneho počtu obyvateľov čiastkou 80 tisíc korún ročne. 
Zastupiteľstvo prerokuje aj zámer pokračovať vo výstavbe nájomných bytov na Okružnej ulici – sídlisko JUH v rozsahu 3x 30 bytových jednotiek, pričom bude posudzovať ich možnú výstavbu v mestskej časti Nadabula. Výstavba má byť, tak ako dosiaľ, financovaná zo Štátneho fondu rozvoja bývania a dotáciou Ministerstva výstavby a regionálneho rozvoja SR. 

Poslanci zrejme odobria aj zámer Regionálneho podnikateľského a informačného centra  v Rožňave, spadajúceho pod mesto, na vyhlásenie I. ročníka súťaže podnikateľ/podnikateľka roka, ktorej výsledky vyhlásia počas Dní mesta.

Do majetku mesta, resp. do správy 1. Rožňavskej, a. s. pribudne budova na Letnej ulici, kde donedávna sídlil Štatistický úrad – pracovisko Rožňava, a do priemyselnej zóny firma  Ekoplastika. Tá sa zaoberá zberom a lisovaním zmesových plastových odpadov. Pre svoju rok fungujúcu prevádzku  v Betliari potrebuje ďalšie priestory. 
 
Foto: Archív Inforoznava.sk
——————————————————
Podrobný pogram zasadnutia s podkladmi (Zdroj: Roznava.sk)   
1.     Otvorenie
2.     Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave
3.     VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Rožňava
4.     VZN o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom – návrh
5.     VZN o nakladaní s finančnými prostriedkami mesta – dodatok č. 3
6.     Interná smernica k odpisovaniu dlhodobého majetku – dodatok č. 1
7.     Štatút mesta – úprava § 43
8.     Určenie hodnoty vecného daru pri udelení Ceny primátora mesta v roku 2009
9.     Štatút mesta, VZN, interné smernice – dodatky z dôvodu prechodu na euro
10.   Informácia k zavedeniu rozpočtového provizória v hospodárení mesta od 1.1.2009 do schválenia rozpočtu mesta na rok 2009
11.   Informácia o vybavovaní občanov v pokladni MsÚ v období od 1.1.2009 do 16.1.2009
12.   Návrh na úpravu ceny MHD v Rožňave od 1.1.2009
13.   Úhrada nákladov na MHD v Rožňave za obdobie od 1.1.2009 do 16.1.2009
14.   Návrh rozpočtu na usporiadanie „Dní mesta 2009“
15.   Rekonštrukcia rokovacej sály Mestského zastupiteľstva
16.   Návrh plôch na vybudovanie ďalších parkovísk na území mesta Rožňava
17.   Príprava výstavby nájomných bytových domov 3 x 30 b.j. Družba V.– VII. v Rožňave
18.   Nový kamenný kríž na cintoríne v m.č. Nadabula – žiadosť o finančné prostriedky
19.   NsP sv. Barbory – žiadosť o poskytnutie príspevku na prevádzku protialkoholickej záchytnej izby
20.   Majetkoprávne záležitosti mesta
          1) František Šveda – predaj pozemku mesta
          2) Rudolf Boldi a manželka – predaj pozemku mesta
          3) ISCON s.r.o. Rožňava – predaj pozemku mesta
          4) Ing. Ján Pásztor, Anna Pásztorová – zámena pozemkov
          5) Mesto Rožňava – Rímskokatolícka cirkev, Biskupstvo Rožňava – zámena pozemkov
          6) Slovenský rybársky zväz, MO Rožňava – výpožička pozemkov mŕtveho ramena rieky Slaná s miestnym názvom „Indiánske jazero“ v Rožňave
          7) Ministerstvo vnútra SR, sekcia verejnej správy – zriadenie vecného bremena na pozemok mesta
          8) Administratívna budova na Ul. letná 45 v Rožňave (býv. Štatistický úrad) – odovzdanie do správy 1. Rožňavskej a.s.
          9) Zrušenie uznesenia MZ č. 20/2008
        10) Viliam Forgáč a manželka – prevod vlastníctva bytu
        11) Zrušenie uznesenia MZ č. 189/2008 a aukčný predaj bytu na Zlatej ul. č. 21
        12) Zmena uznesenia MZ č. 234/2008 zo dňa 25.9.2008
21.   Návrh na zrušenie časti uznesenia MZ č. 35/2008-II
22.   Vyhodnotenie stavu prípravy, realizácie a monitoring projektov zo štrukturálnych fondov Európskej únie
23.   Návrh na realizáciu projektu v rámci výzvy Programu cezhraničnej spolupráce MR-SR 2007-2013
24.   Ekoplastika s.r.o. – žiadosť o pridelenie priestorov v Priemyselnej zóne Rožňava
25.   Vyhlásenie 1. ročníka súťaže „Podnikateľ/podnikateľka mesta Rožňava“
26.   Návrh riešenia ZŠ Ul. Komenského a ZŠ Ul. zeleného stromu – plnenie uznesenia MZ č. 142/2006 a hodnotenie vývoja základných škôl v zmysle koncepcie ZŠ na území mesta Rožňava a dodatku č. 1
27.   Medzinárodné cyklistické preteky „Okolo Slovenska“
28.   1. Rožňavská a.s. :
         1) Návrh na spravovanie objektu Kina Panoráma
         2) Návrh na zmenu technickej vybavenosti bytov II. a III. kategórie
         3) Návrh na rozšírenie kapacít spoplatňovaného parkovania
29.   Interná smernica Mesta Rožňava na ochranu majetku mesta
30.   Harmonogram zasadnutí orgánov mesta na rok 2009
31.   Návrh na schválenie členstva Mesta Rožňava v Združení „Slovenská železná cesta“
32.   Správy o vykonaných kontrolách
         1) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly na Mestskom úrade v Rožňave
         2) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly – príjmová časť rozpočtu – položka daň za psa
         3) Správa o výsledku kontroly požiarnej ochrany na Mestskom úrade v Rožňave
         4) Správa o výsledku kontroly autoprevádzky v Mestských lesoch s.r.o. Rožňava
         5) Správa o výsledku kontroly autoprevádzky v TIC Rožňava
         6) Správa o výsledku následnej finančnej kontroly v Technických službách mesta Rožňava
         7) Správa o výsledku kontroly nad dodržiavaním zákona o zavedení eura v podmienkach samosprávy mesta Rožňava
33.   Plán kontrolnej činnosti na I. polrok 2009
34.   Otázky poslancov
35.   Diskusia
36.   Záver

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli