Počty navrhujú znížiť len opatrne

Vo štvrtok 1. júla sa od 17-tej hodiny namiesto od 15tej uskutoční zasadnutie mestského zastupiteľstva v Rožňave.
Na programe má celkom 20 bodov, hneď v úvode poslanci prerokujú Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2010 – 2014.
Mestská rada na svojom zasadnutí 23. júna 2010 odporučila schváliť 3 volebné obvody a 17 poslancov, pričom by boli rozdelení v jednotlivých volebných obvodoch v počte 6, 4 a 7.
Tento návrh predpokladá zaradiť časť Rožňavská Baňa do volebného obvodu 1 (dosiaľ vol. obvod č. 4) a takisto časť Nadabula. Časť Strelnica by mala byť podľa tohto návrhu zaradená do volebného obvodu č. 2 (dosiaľ vol. obvod č. 4)a rovnako aj Železničná a Štítnická ulica (dosiaľ rozdelená do vol. obvodov č. 1 a 4).
Do druhého volebného obvodu by mala byť podľa uvedeného návrhu, odporučeného mestskou radou, aj Šafárikova ulica (dosiaľ vol. obvod č. 3).
Platné legislatívne normy pre mesto Rožňava s počtom obyvateľov tesne nad 19 tisíc umožňujú určiť 2 volebné obvody (nie okrsky) a 13 poslancov namiesto súčasných 4 volebných obvodov z 19timi poslancami.
O presadenie tejto zmeny sa usiluje Občiansky klub Rožňava, ktorý už vyzbieral pod petíciu na podporu tohto svojho návrhu vyše tisíc podpisov. 
Návrh na zníženie počtu volebných obvodov a poslancov podporili občania aj počas 14-dňovej oficiálnej diskusie na internetovej stránke mesta a taktiež na nedávnom verejnom zhromaždení občanov. Opačné názory nezazneli vôbec, resp. boli fakticky ojedinelé.    
Dokument: Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich na volebné obdobie 2010 – 2014 
Ilustračné foto: Archív Inforoznava.sk
Program zasadnutia:

1.    Otvorenie

2.    Správa o plnení uznesení Mestského zastupiteľstva v Rožňave

3.    Návrh na určenie volebných obvodov a počtu poslancov v nich pre volebné obdobie 2010 – 2014

4.    Určenie rozsahu výkonu funkcie primátora mesta na funkčné obdobie 2010-2014

5.    Štatút mesta – návrh na zmenu

6.    Rokovací poriadok MZ – návrh na zmenu

7.    VZN o organizovaní príležitostnej akcie „Rožňavský jarmok 2010“

8.    Mesto Rožňava – transparentné mesto – návrh projektu

9.    Informácia o plnení rozpočtu mesta k 31.05.2010
       Príloha: TABUĽKA

10.  Informácia k požadovanej zmene Územného plánu mesta Rožňava k investičnému zámeru výstavby obchodnej jednotky s cca 160 parkovacími miestami v lokalite sídliska Juh – severná časť

11.  Informácia k požadovanej zmene Územného plánu mesta Rožňava k investičnému zámeru výstavby rodinných domov – lokalita nad Ružovu ul. – IBV NOVA Rožňava

12.  Zavážanie banského diela v likvidácii inertným odpadom
13.  Rozšírenie mestského kamerového systému v meste Rožňava – informácia o schválení žiadosti

14.  Návrh na výstavbu oplotenia a osvetlenia viacúčelového ihriska s umelým povrchom na sídlisku Juh

15.  Majetkoprávne záležitosti mesta
1.  Ladislav Cseh a manželka – predaj pozemku mesta

2.  Miroslava Fafráková – predaj pozemku mesta

3.  Ladislav Takáč – GARANT – predaj pozemku mesta

4.  Anna Rézmüvesová – nájom pozemku mesta

5.  MUDr. František Šoltész a manželka – priamy predaj pozemkov mesta na Ul. J. Marikovszkého

6.  Ing. Lórant Szatmáry – priamy predaj pozemku mesta pod postavenou garážou

7.  Pivovar Kaltenecker s.r.o. Rožňava – priamy predaj pozemku mesta

8.  Verejné obstarávanie na výber realitnej kancelárie na predaj prebytočného majetku mesta

16.  Návrh na podanie projektu v rámci výzvy „Komplexné riešenie rómskej otázky“

17.  1. Rožňavská a.s. – Účtovná závierka a výročná správa k 31.12.2009

18.  Otázky poslancov
19.  Diskusia
20.  Záver

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli