O petícií, dotáciách a zastávke

V stredu sa konalo v priestoroch mestskej radnice v Dobšinej v poradí už trináste zasadnutie mestského zastupiteľstva.
V jeho úvode informovala prítomných hlavná kontrolórka Eva Mihóková o kontrole plnenia uznesení a následne predložila správu o kontrolnej činnosti, ktorá obsahovala aj kontrolnú správu z Národného kontrolného úradu. V tej sa konštatovalo, že vnútorný kontrolný systém mestského úradu je účinný.
V ďalšom bola zaradená správa o vybavovaní sťažností a petícií. Počas uplynulého  roka malo mesto tri sťažnosti a jednu petíciu. Všetky body kontrolórky boli poslancami brané na vedomie. Koncom minulého roka (23. decembra) bola zaevidovaná petícia obyvateľov z Jarkovej ulice, ktorí protestovali proti výstavbe základňovej stanice spoločnosti Telekom na obytnom dome.
Hlavná kontrolórka usúdila, že mesto nie je oprávnené rozhodnúť v tejto veci a dala možnosť vyjadriť sa poslancom, na čo reagoval poslanec Ján Slovák (Nez.): „Ja rešpektujem ľudí, ktorí to tam nechcú a podľa ich slov im nikto nedal predtým a výber.“ Na tieto slová reagovala aj poslankyňa Ingrid Gallová (Nez.), ktorá je lekárka, pediatrička. „ Mne je zdravie občanov prvoradé, ale treba zvážiť, či má možnosť mesto vôbec zasiahnuť. V obytných zónach je takýchto vysielačov po Slovenku vyše dvesto a je diskutabilné či je možné ohrozenie zdravia.“
Poslanci sa napokon uzniesli, že mesto do rozbehnutého procesu už radikálne zasiahnuť nemôže aj keď sa zhodli, že obyvatelia zo strany investora neboli adekvátne informovaní o zámere výstavby vysielača Telekomu.
V ďalšom z bodov bola spomenutá správa o vyúčtovaných dotáciách. Za minulý rok boli dotácie poskytnuté deviatim subjektom vo výške skoro 14 000 eur a všetky boli riadne vyúčtované. Tohto roku žiadalo o dotáciu 11 subjektov a požadovali spolu 35 245 eur, no z mestskej pokladnice dostali iba 14 tisíc. Gallová, členka mestskej rady, zhodnotila celú situáciu slovami. „ Buďme radi, že tohto roku máme čo vôbec dať týmto organizáciám, lebo na rok sa môže stať, že nedostanú nič, lebo na to nebudú prostriedky.“
V ôsmom bode zasadania sa prejednávala žiadosť o prehodnotenie riešenia autobusovej zastávky, ktorú iniciovali obyvatelia Jarkovej ulice. Pripomeňme, že zastávka je momentálne situovaná na trhovisku v tesnej blízkosti miestneho gymnázia a autobusy prechádzajú do mesta cez sídlisko. Dovedna sa  pod túto žiadosť podpísalo vyše deväťdesiat obyvateľov.
V úvode sa slova ujal Jaroslav Oravec, vedúci odboru výstavby. „Prehodnocovali sme všetky varianty, ktoré boli predtým navrhnuté, ale komisia sa uzniesla, že zastávka by sa nechala tam kde je. Bolo to prejednané aj na mestskej rade a jej uznesenie je, že zastávka sa ponechá prinajmenšom päť rokov od účinnosti projektu na trhovisku.“
Na jeho slová reagoval poslanec Slovák. „ Ja som vždy bol proti tomuto riešeniu. Zatiaľ tu máme iba žiadosť od 90 občanov, ale čo ak nám o chvíľu príde petícia s 1 200 podpismi? Treba to mať na pamäti.“ Poslanci napokon ponechali pôvodný projekt zastávky v nezmenenom stave a odporučili navrhovateľom podať si žiadosti na prípadné kompenzácie.
Jaroslav Oravec ďalej informoval o schválených a pripravovaných projektoch. Nasledovali body o majetku mesta, kde odznel aj návrh o elektronickej aukcii na prenájom prevádzky parkoviska v Dobšinskej Ľadovej Jaskyni a poslanci sa zhodli na minimálnej vyvolávacej cene 23 000 eur so začiatkom aukcie od 16. marca  s termínom uzávierky 3. apríla.
Nasledovala správa o preventívnych protipožiarnych kontrolách. V bode rôzne bol odpezentovaný aj vstup do Oblastnej organizácie cestovného ruchu. Poslanci tento návrh schválili a všetky dôvody, ktoré poslancom uviedol prednosta mestského úradu Stanislav Holienčík, si môžete pozrieť vo videu pod príspevkom.
Foto & video: Inforoznava.sk/Dobsina

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery