O koňovi poslanca mestského zastupiteľstva rozhodoval aj najvyšší súd

Mesto Rožňava v tejto dobe vedie súdny spor v štrnástich prípadoch. Šesťkrát je žalujúcou stranou mesto, kde odporcov žiada o zaplatenie približne 7 200 eur a naopak sedem subjektov požaduje od mesta takmer 165-tisíc eur. V prehľade súdnych sporov sa nájdu aj ťahanice kvôli chove koňa a hospodárskych zvierat, ktorými sa už zaoberá Najvyšší súd SR.

Žalobu o finančnú náhradu žiadajú tri subjekty.

Prvým z nich je Ing. Peter Šima – S&S, ktorý žiada mesto zaplatiť 77-tisíc eur kvôli ukončeniu zmluvy o nájme nebytových priestorov v budove bývalého centra voľného času na Námestí baníkov. Súd zatiaľ takzvaným medzi rozsudkom uznal podnikateľovi nárok na náhradu škody, ale o jej výške bude rozhodovať v ďalšom konaní.
Združenie IS – J. P. Stav chce od mesta 79-tisíc eur. Súd už vydal platobný rozkaz, proti ktorému bol 3. 9. 2014 zo strany mesta podaný odpor. Termín ďalšieho pojednávania nie je stanovený.
IGLI design žaluje mesto o zaplatenie 2 155,28 eur za to, že si poškodil vozidlo vo výtlku na jeho komunikácii. Posledné pojednávanie sa uskutočnilo v marci tohto roka a súd žalujúcemu vyhovel v celom rozsahu. Rozsudok ešte nenadobudol právoplatnosť.
Jeden zo sporov mesta sa dostal aj na Najvyšší súd SR a laicky by sme ho mohli nazvať prípad koňa. Poslanec mestského zastupiteľstva Milan Capák tu žiada o preskúmanie rozhodnutia, ktorým mu Mesto Rožňava zakázalo chovať koňa a všetky hospodárske zvieratá v okruhu 20 metrov od nehnuteľností suseda.
Capák podal proti tomuto rozhodnutiu opravný prostriedok na Krajský súd v Košiciach. V decembri 2015 bol návrh poslanca zamietnutý v celom rozsahu. Poslanec Capák podal proti rozsudku odvolanie na Najvyšší súd SR.
Mesto ďalej rieši spory so subjektmi, ktoré žiada o uvedenie pozemku do pôvodného stavu a vydanie bezdôvodného obohatenia za neoprávnené užívanie pozemku mesta.
V jednom prípade ide o vrátenie adresy trvalého pobytu. Žalobca tu tvrdí, že mu mesto neoprávnene zmenilo adresu trvalého pobytu po tom, ako mu byt predal formou dražby súdny exekútor. Na pojednávaní v júni 2015 súd žalobu zamietol. Žalobca podal voči rozsudku odvolanie.
V marci tohto roku súd vyhovel mestu v prípade žaloby so Spoločnosťou priateľov Mestského futbalového klubu Rožňava o zaplatenie sumy 6 416,67 eur. Ide o vymáhanie včas nezúčtovanej dotácie, poskytnutej SP MFK Rožňava. Rozsudok ešte nie je právoplatný.
Renáta MAZURKOVÁ
Foto: infoRoznava.sk / Jaro Maliňák

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery