Najviac dotovali basket a spevokol

V roku 2009 boli z rozpočtu mesta poskytnuté dotácie v celkovej výške 100 511 €.
Na riadnom zasadnutí mestského zastupiteľstva, ktoré sa bude konať vo štvrtok 25-teho februára, prerokujú poslanci aj bod Kontrola poskytnutých dotácií za rok 2009 – 1.časť  
V dôvodovej správe k tomuto bodu sa uvádza, že v prvej časti kontroly bola vykonaná kontrola vyúčtovania nasledovných dotácií:
1. TK Sambed – dotácia poskytnutá vo výške 1 328 € na: tanečný šport, celoročný tanečno-pohybový kurz pre deti, cestovné náklady, materiálne náklady, režijné náklady vo výške 30 %, nákup ozvučovacej techniky, nákup šiat pre tanečné páry, honoráre pre trénerov, stravné a ubytovanie počas pretekov, občerstvenie, nákup cien, tanečné sústredenia. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 8. 12. 2009. Doklad – hotelový účet za ubytovanie v sume 92,93 € nie je doložený pokladničný doklad o zaplatení tejto sumy. Na základe upozornenia bol doklad v priebehu kontroly doložený. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
2. TK Sambed – dotácia poskytnutá z rezervy vo výške 133 €. Podľa vyúčtovania zo dňa 8. 12. 2009 bola asi poskytnutá na cestovné. K výdavkovému pokladničnému dokladu na sumu 133 € pre Júliusa Schvarcza , nie je pripojená faktúra, ako účtovný doklad. Nedostatok v priebehu kontroly odstránený.
3. Oddiel kulturistiky a silového trojboja Herkules Rožňava – dotácia poskytnutá z rezervy vo výške 166 € na účasť na MS v Anglicku. Vyúčtovanie predložené dňa 4. 12. 2009. Dotácia bola použitá na úhradu cestovných nákladov. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
4. Domka Združenie saleziánskej mládeži Rožňava – dotácia poskytnutá z rezervy vo výške 166 € na akciu Cyklokros 2009. Dotácia sa mohla použiť na zabezpečenie cien a občerstvenia počas pretekov v cyklokrose v Rožňave organizované dňa 19. 9. 2009. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 27. 11. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
5. Modelársky klub KM 88 RHAWKS Rožňava – dotácia poskytnutá z rezervy vo výške 90 € . Dotácia sa mala použiť na akciu XIX. Ročníka celoslovenskej plastikovo – modelárskej súťaže Rožňava 2009 a to na zakúpenie cien. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 30. 11. 2009. Je potrebné doložiť výdavkové pokladničné doklady. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou. . Po upozornení v priebehu kontroly boli doklady doložené.
6. Laura Združenie mladých stredisko Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 200 € na cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie, nákup cien, ubytovanie a stravu. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 23. 11. 2009. Predložená bola kópia faktúry za poskytnuté služby Vydrovskej doliny v Čiernom Balogu dňa 16. 7. 2009 : zabezpečenie poznávacieho výletu , spolu v sume 505,60 €. Kópia výpisu z účtu na uhradenie zálohy vo výške 440 €. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
7. Oblastný výbor Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov – dotácia z rezervy poskytnutá vo výške 20 € na zakúpenie spomienkového venca. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 29. 9. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
8. Slovenský zväz protifašistických bojovníkov ZO Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 67 € na materiálne náklady, cestovné náklady, občerstvenie, dary, nákup vencov na pietne akty. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 20. 11. 2009. K príjmovému pokladničnému dokladu o vykonanej doprave firmou Mezei Benjamín nie je pripojená faktúra – porušenie zákona o účtovníctve.
9. Katarína Cabanová – dotácia poskytnutá z rezervy vo výške 133 € na kúpu športových potrieb na športovú streľbu – vzduchová puška. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 5. 11. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
10. Modelársky klub 88 R. HAWKS Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 166 € na cestovné náklady, materiálne náklady, nákup cien, nákup modelárskeho materiálu. Dotácia bola predložená dňa 19. 10. 2009. K pokladničným dokladom nie sú pripojené výdavkové pokladničné doklady. Porušenie zákona o účtovníctve. Po upozornení v priebehu kontroly boli doklady doložené.
11. Klub cyklistiky TJ JUH Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 166 € z rezervy na akciu XII. ročník cyklistických pretekov Memoriál Ladislava Szántaia na vyhotovenie diplomov, kytice na cintorín, zakúpenie vecných cien, technické zabezpečenie pretekov, stravu. Dotácia bola vyúčtovaná dňa 9. 10. 2009 . K účtovným dokladom nie sú pripojené výdavkové pokladničné doklady, porušenie zákona o účtovníctve po upozornení v priebehu kontroly boli doklady doplnené.
12. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 133 € z rezervy mesta na prevádzku Krúžku mladých rybárov. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 12. 10. 2009. Dotácia bola použitá na dohodnutý účel vo výške 132,77 €, rozdiel vo výške 0,23€ bol vrátený dňa 12. 10. 2009 vrátený do pokladne MsÚ.
13. Adam Csupori – dotácia poskytnutá vo výške 166 € z rezervy na cestovné náklady a dalšie náklady spojené s účasťou na Majstrovstvách sveta v silovom trojboji vo Francúzsku. Vyúčtovanie bolo predložené 30. 9. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
14. Mestský spevácky zbor – celoročný príspevok na činnosť vo výške 3 210,- € na akcie v roku 2009: na cestovné náklady, materiálne náklady na technické zabezpečenie činnosti súboru, stravné, občerstvenie a ubytovanie počas vystúpení a sústredení v meste, mimo územia mesta i v rámci partnerských miest mesta Rožňava, nákup krojov a krojových súčastí, vyplatenie honorárov za chorovody a hudobný doprovod, resp. korepetície nácvikov a výdavkov spojených s organizovaním Vianočného koncertu za účasti partnerských miest. Vyúčtovanie bolo predložené dňa31. 12. 2009.
15. Mgr. Art. Vlasta Žáková – dotácia poskytnutá vo výške 166 € z rezervy na vydanie a tlač katalógu doterajších prác, ktoré prezentujú na výstavách na Slovensku, Čechách, Rakúsku a Nemecku. Katalóg mal byť vydaný do 2. 6. 2009. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 8. 6. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodu.
16. Základná škola Sama Tomášika Ul. Zeleného stromu č. 14 Rožňava dotácia vo výške 100 € bola poskytnutá na zabezpečenie činnosti Henriety Kónyovej, Richarda Lakatoša, Róberta Tótha v zmysle kritérií programu pre zabezpečenie podpory talentovaných detí zo sociálne slabších rodín a to na zakúpenie oblečenia a obuvi na spevácke súťaže, zakúpenie výtvarných pomôcok vo výške 2×40 €, 1×20 €. Vyúčtovanie bolo predložené 31. 7. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
17. Stredná priemyselná škola stavebná, Hviezdoslavova 5 Rožňava – dotácia vo výške 120 € poskytnutá na zabezpečenie športovej činnosti Jána Sedláčeka, Jána Zubatého, Ladislava Zubatého v zmysle kritérií programu pre zabezpečenie podpory talentovaných detí zo sociálne slabších rodín a to na zakúpenie športového oblečenia a obuvi vo výške 3x 40 €. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 24. 7. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
18. Základná škola Z. Fábryho s VJM , Ul. Komenského č. 5 Rožňava – dotácia vo výške 40 € poskytnutá na zabezpečenie tvorivej činnosti Gabriely Fazekašovej a Adama Korcsmárosa, v zmysle kritérií programu pre zabezpečenie podpory talentovaných detí zo sociálne slabších rodín a to na zakúpenie slávnostného oblečenia, obuvi, literatúry vo výške 2×20 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 6. 7. 2009.
19. Základná škola akad. Jura Hronca, Ul. Zakarpatská č. 12 Rožňava – dotácia vo výške 120 € na zabezpečenie športovej činnosti Pavla Gereho, Dominka Gereho, Andreja Vaška v zmysle kritérií programu pre zabezpečenie podpory talentovaných detí zo sociálne slabších rodín a to na zakúpenie športového oblečenia a obuvi vo výške 3×40 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 10. 7. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
20. Základná umelecká škola Ul. normová č. 2 Rožňava – dotácia vo výške 120 € poskytnutá na zabezpečenie činnosti Rastislava Mišanka, Tomáša Fogaša, Viktora Darvaša, v zmysle kritérií programu pre zabezpečenie podpory talentovaných detí zo sociálne slabších rodín a to na zakúpenie učebných pomôcok, stojanov na noty, metronómu, strún, sláčika na jedny husle vo výške 3×40 €. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 30. 6. 2009. Dotácia bola použitá vo výške 119,40 €, rozdiel vo výške 0,60 € bol vrátený MsÚ dňa 29. 6. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
21. Adrián Krokavec – dotácia vo výške 150 € poskytnutá z rezervy na účasť na MS Universe v kulturistike v Nemecku. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 10. 7. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
22. Taekwondo Hakimi Rožňava – dotácia vo výške 897 € poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, stravné a ubytovanie počas pretekov, občerstvenie, nákup cien, odmeny rozhodcom, prenájom telocvične na Obchodnej akadémii v Rožňave, štartovné na turnaje doma i v zahraničí, poplatky za semináre doma i v zahraničí. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 29. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
23. Auto šport klub Rožňava – dotácia vo výške 332 € poskytnutá na organizovanie zimnej jazdy zručnosti, D Auto šport klubu spojený s Dňom detí, Rally Rožňava, Športový deň organizovaný Auto šport klubom, spoluorganizovanie rally súťaží v rámci celoslovenského seriálu Rally. Finančná dotácia sa použije na cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie na akciách, nákup cien, nákup športových potrieb, stravné a ubytovanie na akciách, štartovné na súťažiach.
24. Základná organizácia Csemadok Rožňava – dotácia poskytnutá z rezervy vo výške 50 pre ZO Csemadok v Rožňave na usporiadanie Mikuláša pre deti rožňavských materských škôl a základných škôl s vyučovacím jazykom maďarským. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
25. Základná organizácia Csemadok Rožňava – dotácia vo výške 2 390 € poskytnutá na materiálne náklady, cestovné náklady, odmeny účinkujúcim a organizátorom, občerstvenie, režijné a prevádzková náklady vo výške 30 % ceny. Vyúčtovanie bolo predložené 18. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
26. Atletický klub Maratón Rožňava – dotácia vo výške 166 € poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, štartovné na súťažiach, stravné a ubytovanie počas pretekov, nákup športových potrieb, občerstvenie na akciách, nákup cien, regenerácia a cestovné sústredenia. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené po dohodnutej lehote 12. 1. 2010. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
27. Klub slovenských turistov Volovec Rožňava – dotácia vo výške 166 € poskytnutá na materiálne náklady, cestovné náklady, občerstvenie, nákup cien, športových potrieb, propagačný materiál. Vyúčtovanie predložené dňa 21. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
28. Gemerský mládežnícky spolok Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 266 € na cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie, nákup cien, prevádzkové náklady vo výške 30 %. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené 21. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
29. Športovo-strelecký klub 0268 Ul. pionierov 1 Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 200 € na cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie na akciách, nákup cien, nákup športových potrieb, stravné a ubytovanie na súťažiach, štartovné na súťažiach. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené 21. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
30. Veterán klub Rožňava – dotácia poskytnutá vo výške 166 € na materiálne náklady, občerstvenie na akciách, ceny, propagačný materiál, cestovné náklady. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené 15. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
31. Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Rožňave – dotácia vo výške 133 € poskytnutá na materiálne náklady, cestovné náklady, občerstvenie na akciách a schôdzach, prevádzkové náklady vo výške 30%. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené 16. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
32. Domka – Združenie saleziánskej mládeže Rožňava – dotácia vo výške 266 € poskytnutá na materiálne náklady, cestovné náklady, občerstvenie, prevádzkové náklady vo výške 30 %, nákup cien, ubytovanie a stravné počas akcií. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 18. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
33. Občianske združenie Ochrana človeka a prírody Rožňava – dotácia vo výške 166 € poskytnutá na materiálne náklady, cestovné náklady, občerstvenie na akciách, nákup cien do súťaží, ubytovanie a stravné na súťažiach. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 21. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
34. Asahi Dojo Karate Rožňava – dotácia vo výške 266 € poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, stravné a ubytovanie počas pretekov, občerstvenie, nákup cien, členský poplatok do Slovenského zväzu karate, semináre. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené 23. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
35. Basketbalový klub ŠPD Rožňava – dotácia vo výške 7 365 € poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, odmeny hráčom, rozhodcom, trénerom, ceny, náklady za užívanie telocvične, vklad do súťaže, licenčné poplatky hráčov, družstiev, stravné, ubytovanie /rozhodcovia, asistenti rozhodcov/. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 31. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
36. Miestna organizácia Slovenského rybárskeho zväzu Rožňava – dotácia vo výške 166 € bola poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie, nákup cien, nákup športových potrieb, stravné a ubytovanie počas súťaže. Výdavkové pokladničné doklady neboli vyplnené podľa predtlače, k nákupu PHM chýba vyplnené tlačivo na cestovný príkaz, doklad o účasti na súťaži. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené 22. 12. 2009.
37. Športový klub Kovstav – RV Rožňava – dotácia vo výške 598 € bola poskytnutá na materiálne náklady, cestovné náklady, stravné a ubytovanie počas zápasov, občerstvenie, nákup cien, prevádzkové náklady vo výške 30%, nákup športových potrieb. Vyúčtovanie bolo predložené 23. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodu.
38. Speleo Rožňava – dotácia vo výške 332 € poskytnutá na nákup PHM na akcie, nákup lezeckej výbavy, cestovné náklady na akcie organizované SSS. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 23. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
39. SP MFK Rožňava – dotácia vo výške 60 € na zorganizovanie Vianočného halového turnaja mladších a starších žiakov v dňoch 19. 12. 2009 a 16. 1. 2010 a to na zakúpenie cien. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené 28. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
Ako sa ďalej v dôvodovej správe uvádza, dotácie z rozpočtu mesta sa môžu poskytovať len právnickým osobám, alebo fyzickým osobám – podnikateľom, ktoré majú sídlo alebo trvalý pobyt na území mesta, na podporu všeobecne prospešných služieb alebo na verejnoprospešný účel a na podporu podnikania a zamestnanosti. Dotáciu nie je možné poskytnúť fyzickej osobe.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery