Na protest odstúpil z komisie

Karol KováčTakmer hodinu sa rožňavskí poslanci zaoberali na svojom ostatnom rokovaní rozvojom cestovného ruchu v regióne. Materiál k tomuto bodu predložil Karol Kováč, predseda komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky.
„V prílohách je množstvo obsiahlych materiálov, ktoré sa v oblasti teórie a záverov pre prax zaoberajú touto problematikou veľmi podrobne a konkrétne. Od prieskumu trhu až po marketingové nástroje na presadenie zámeru,“ konštatuje sa v dokumente.
Doterajšie snahy, ktoré mali iniciovať podnikateľov v tejto oblasti, zlyhali, uvádza sa tam ďalej. Dokument poukazuje na to, že práve vďaka samosprávam prosperuje cestovný ruch v turistami vyhľadávaných krajinách. „Samospráva je iniciátorom, spúšťačom, pripraví podmienky, rozbehne celý zámer a prenecháva postupne aktivity súkromným zložkám a postupne ustupuje do koordinačnej a nakoniec do kontrolnej polohy.“
Podľa dokumentu by samospráva mala z toho mať spokojnosť občanov, trvale udržateľný rast pracovných príležitostí a sociálnych istôt, a zveľadené mesto i región. A tiež vyšší a istejší príjem do obecnej pokladne z miestnych daní a poplatkov, významnejšie postavenie v spoločenskom a politickom dianí.
Samotný návrh predpokladá vytvorenie podmienok pre tím mladých ľudí z vysokých škôl, ktorí by v rámci absolventskej praxe v priebehu šiestich mesiacov združili informácie o poskytovateľoch služieb v cestovnom ruchu. Tieto by spracovali do databázy, aby bola prehľadná a ľahko aktualizovateľná.
Na základe podnetov a záverov by sa malo vytvoriť otvorené združenie subjektov pre rozvoj cestovného ruchu, ktoré by iniciovalo jednania so subjektmi, ktoré sú mimo spádovej oblasti, ale mohli by finančne, materiálovo alebo organizačne pomáhať združeniu.
Realizácia dokumentu, rozložená postupne do troch časových etáp, ráta s tvorbou a aplikáciou marketingového plánu, založením cestovnej agentúry, zapojením Turistického informačného centra v združení a s dohľadom a hodnotením ubytovacích a stravovacích zariadení.
V záverečnej etape predložený zámer navrhuje okrem iného aktívne prezentovať služby a produkty na významných veľtrhoch a organizovať vlastný propagačný veľtrh pre cestovné agentúry. Produkty by sa mali špecializovať na rôznu klientelu s cieľom udržať v našom regióne klientov v priemere viac ako 7 dní.
Poslanci sa nezhodli v diskusii ani v hlasovaní
Debata poslancov o tomto bode nabrala na obrátkach vzápätí po úvodnom slove Karola Kováča (na fotke). O podporu návrhu požiadal aj podpredseda komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky Dionýz Kemény (Nez.).
„Nehovorím, že takýto materiál nie je potrebný, ale napriek všetkej tej diskusii v komisiách si nemyslím, že je tak dobre pripravený, aký zmysel a význam by takýto materiál mal mať pre mesto,“oponoval Ondrej Bolaček, zástupca primátora a šéf finančnej komisie.
„Nie ten materiál, ktorý tu je predložený, je podstatný, ale podstatné je to, že ostatné regióny na Slovensku sa už dávno zobudili a my tu len buvikáme. Hovoríme o cestovnom ruchu, o turizme, a skutek utek,“ zapojil sa do diskusie Peter Marko (OKS), šéf komisie výstavby. Pripomenul ako príklad rozvoj turizmu na Orave a Liptove, kde garantom rozvoja cestovného ruchu sú práve samosprávy.
Ako ďalej uviedol, pred nedávnom vznikla Oblastná organizácia cestovného ruchu Slovenský raj. „Pokiaľ tu zas ostaneme v tom našom, s prepáčením, chlieviku a budeme sa pozerať jeden na druhého a závidieť, opäť nič neurobíme.“ Upozornil tiež na marketingový plán, vypracovaný z európskych peňazí, pre rozvoj cestovného ruchu Slovenského krasu a Agtelekského krasu. „Sú tam také výstupy, ktoré keď nepoužijeme, tak potom nechcime hovoriť o turizme a cestovnom ruchu v meste a regióne.“  
„Zdroje, ktoré vzniknú v Národnom parku Agtelek, sa na mieste použijú. Zdroje, ktoré vzniknú na území Slovenského krasu, sa centrálne prerozdeľujú v Liptovskom Mikuláši a na Ministerstve životného prostredia,“ podotkol poslanec Bolaček. „Pokiaľ nebudeme mať šancu hovoriť do prerozdeľovania, tak budú také vysledky a výstupy, ako je chemický záchod v Gombaseckej jaskyni, jediný pre mužov aj ženy, na rozdiel od relatívne supermoderných budov na území Liptova.“ 
Pripomenul, že zo všetkých sprístupnených jaskýň je ich najviac v našom okrese. Výskumná základňa, platená aj z týchto výnosov, je však v Liptovskom Mikuláši. Za hranicou okresu, v Rimavskej Sobote, je aj oddelenie, ktoré má na starosti Slovenský kras. „Vždy som mal takú predstavu, že Rožňava by mala byť hlavným mestom Slovenského krasu.“   
Na to však treba podľa neho povedomie zástupcov všetkých politických strán, ktoré pôsobia na tomto území. „Aby sa nestali také anomálie, že na posudzovaní vplyvu rýchlostnej komunikácie na životné prostredie starostovia obcí z južných končín okresu povedia, že chcú, aby táto komunikácia šla radšej cez územie Maďarska, než cez Rožňavu.“
Do diskusie sa zapojil aj poslanec Ján Lach (Most-Híd). „Nie som presvedčený o tom, že jeden zamestanec na mestskom úrade tu dokáže pohnúť turistickým ruchom.“  Podľa neho sa musia v prvom rade združiť tí, ktorí sú poskytovateľmi služieb a ktorí žijú z turistického ruchu. „Keď sa oni sami nevedia dohodnúť, tak asi ťažko ich presviedčíme tým, že máme človeka, ktorý ich bude zastrešovať. Najmä úradník, ktorý je platený a má pracovnú dobu.“
„Pokiaľ nebudeme mať človeka, styčného dôstojníka, ktorý bude prenášať informácie primátorovi a vedeniu mesta od subjektov, s ktorými bude spolupracovať, nechcime to dovtedy rozbiehať,“ oponoval mu poslanec Marko.
„Nečakajte, že nejaký majiteľ penziónu alebo raštaurácie sa dá dohromady s ďalším majiteľom penziónu alebo reštaurácie. Však oni sú konkurenti! Tu niekto musí byť garantom toho celého, niekto to musí smerovať tak, ako to chceme my. Oni sa potom pridružia aj prispôsobia, o tom som hlboko presvedčený,“ dodal.
„Všade vo svete majú veľmi dobré skúsenosti s tým, že autorita rozbehne cestovný ruch, dohliada na jeho rozvoj a týmto spôsobom zabezpečuje prosperitu regiónu,“ apeloval ďalej v diskusii poslanec Kováč. „Je to tu konkrétne a podrobne napísané, od toho konkrétnejšie je už len nejaký plán činnosti na dni a týždne. Viac sme pre to nemohli urobiť.“
„Podporím tento materiál, aj keď na môj vkus je trošku formalistický, byrokratický a málo praktický, ale beriem to ako štartovací bod, od ktorého sa ideme odraziť ďalej,“ vyslovil sa v diskusii Ivan Kuhn (OKS), podpredseda finančnej komisie zastupiteľstva. „Z môjho hľadiska by bolo praktickejšie posilniť personálne TIC, aby okrem toho, že budú poskytovať informačné služby turistom, boli schopní pripravovať aj koncepčné materiály a mohli byť servisnou organizáciou pre mesto.“ 
Práve to, či by sa táto činnosť nedala robiť cez existujúci odbor regionálneho rozvoja mestského úradu, alebo TIC, sa pýtal poslanec Dušan Pollák (Nez.).
„Mesto je členom Združenia turizmu Slovenský kras, máme TIC-ku, sme členmi Regionálnej rozvojej agentúry (RRA). Pýtam sa, na čo prispievame do týchto rozvojových a príspevkových organizácií, keď z nich nemáme žiadny úžitok?“ – oponoval poslanec Bolaček.
„Ostatní, aby postúpili ďalej, tak vystúpili zo Združenia turizmu Slovenský kras a zriadili si svoj mikroregión. Načo máme mať TIC-ku, keď nemáme mať od nej informácie takého rázu, ako to teraz povedal aj pán Kuhn? Načo sme členmi RRA, keď od nej nemáme podnety a nerobí v prospech nášho mesta konkrétne kroky? “ – polemizoval ďalej poslanec Bolaček.  
Jeho slová okomentoval poslanec Matúš Bischof (OKS): “ Vaše slová, to ako ste ohodnotili TIC-ku, že neprináša úžitok, sú výrazom minimálne nepochopenia fungovania TIC.“ 
„Mesto vynakladalo doteraz ročne vyše 40 tisíc eur na to, aby udržiavalo turistický ruch v akom takom rytme života,“ prízvukoval ďalej poslanec Kováč. „Teraz je priestor na to, aby získalo partnerov na základe silných argumentov.“
Poslanec Marko pripomenul vo svojom ďalšom vstupe rozvoj cestovného ruchu v neďalekom Agteleku. „Myslíte si, že nejaké združenie Slovenský kras tam môže ísť debatovať s niekým?“ Apeloval na poslancov, aby bola potrebná pracovná pozícia na mestskom úrade vytvorená aspoň kumuláciou existujúcich.
Na návrh poslanca Jána Lacha (Most-Híd) bola takmer hodinová diskusia ukončená. Primátor Pavol Burdiga (Most-Híd) však umožnil ešte dobehnúť diskusné príspevky poslancom, ktorí sa prihlásili pred hlasovaním o tomto návrhu.
„Problém turizmu v tomto regióne nevyrieši úradník na mestskom úrade, ktorý bude mať v šuflíku pečiatku.“ namietal poslanec Gabriel Borzy (SMK). „Prešiel som celé územie Slovenského krasu, robil som film na podporu turizmu a poznám veľmi dobre aj maďarskú časť, Agtelekský kras. Hlavný problém vidím v nedostatku legislatívnej podpory vlády.“
Ako ďalej spresnil, pokiaľ nebudú zákony, ktoré budú určovať a smerovať rozvoj turizmu v danom regióne, tak to nevyrieši jeden či dvaja úradníci na mestskom úrade. „Nakoniec, všetky tieto kompetencie a úlohy, ktoré sme tu vymenovali, už plní TIC-ka.“
„Som veľmi prekvapený, že rozprávaš ako rozprávaš, od teba som čakal čosi iné ale nevadí,“ povedal na záver diskusie predkladateľ celého návrhu Karol Kováč. „Mrzí mňa, že nepoznáš poslanie TIC-ky, ale možno sa mýlim.“
Spoločný marketingový plán, ktorý bol vyprodukovaný podľa neho veľmi zodpovedne jeho autorkami, hovorí presne, čo v týchto veciach treba konkrétne urobiť. Ako dodal, nehovorí o tom, že úradník to spasí, ale je to prvá iniciatíva, ktorá má smerovať k vybudovaniu pevnej a silnej organizácie, v ktorej má mať mesto hlavnú úlohu.
„Je to jedinečná šanca. Slovenský kras a Agtelek to je ako dvojpádlová loď, kde ľudia z Agteleku pádlujú a čakajú na to, kedy sa my už konečne chytíme vesla,“ povedal na záver poslaneckej debaty Kováč.
Za kompletný materiál, tak ako ho predložil v mene komisie cestovného ruchu a regionálnej politiky, hlasovali z 15-tich prítomných len 6-ti poslanci: Zoltán Beke (Nez.), Matúš Bischof (OKS), Dionýz Kemény (Nez.), Ivan Kuhn (OKS), Peter Marko (OKS) a Roman Ocelník (Nez.).
Siedmi poslanci boli proti predloženému návrhu: Ondrej Bolaček (Nez.), Gabriel Borzy (SMK), Peter Džačár (Nez.), František Focko (Smer-SD), Ľudovít Kossuth (Nez.), Ján Lach (Most-Híd) a Dušan Pollák (Nez.).
Karol Kováč (Nez.) sa pri hlasovaní zdržal, poslanec Cyril Motyka (Most-Híd) pri tomto hlasovaní vytiahol hlasovaciu kartu a poslanci Radoslav Kovács (Nez.) a Arpád Laco (SMK) neboli na rokovaní prítomní.
Predložený návrh tak nebol napriek tesnému pomeru hlasov schválený.
Boj o budúcnosť Turistického informačného centra  
Poslanci v ďalšom bode pristúpili k rokovaniu o alternatívach fungovania Turistického informačného centra.
„Treba prijať alternatívu „C“ pôvodného návrhu,“ zapojil sa do krátkej diskusie k tomuto bodu zástupca primátora Ondrej Bolaček (Nez.). „Toto je vážna téma, vážne k nej treba prístúpiť a nielen odkladať rozhodnutia.“  Navrhol vyhlásiť verejnú obchodnú súťaž, aby sa paralelne hľadal niekto, kto poskytne službu, ktorú doteraz poskytuje TIC.
„Súhlasím s tým, aby mesto zorganizovalo verejnú obchodnú súťaž, aby sa zistilo, či je možnosť prevádzkovať TIC iným spôsobom, pre mesto ekonomicky výhodnejším, ale dovtedy som za to, aby sa hlasovalo o alternatíve „A“, čiže kým to prevádzkuje mesto, aby to ostalo v doterajšej podobe,“ uviedol poslanec Ivan Kuhn (OKS).
Svoj návrh predložil aj poslanec Matúš Bischof (OKS): „Predpokladajme, že z parlamentnej politiky sú jasné nejaké pravidlá, nejaké fígle nám z toho vyjdú, tak ja navrhujem alternatívu „B“.“ 
Poslanci hlasovaním však schválili návrh poslanca Bolačeka – variant „C“, ktorý znamená okrem iného aj prepustenie ekonomického referenta. Za boli 10-ti poslanci: Beke, Bolaček, Borzy, Džačár, Focko, Kemény, Kossuth, Lach, Motyka a Pollák. Proti boli 4 poslanci: Bischof, Kováč, Kuhn a Ocelník. Poslanec Marko nehlasoval, neprítomní boli poslanci Kovács a Laco.
Hlasovaním tiež schválili verejnú obchodnú súťaž, za boli 11-ti poslanci: Beke, Bolaček, Džačár, Focko, Kemény, Kossuth, Kuhn, Lach, Motyka, Ocelník a Pollák. Proti boli dvaja poslanci – Bischof a Kováč, poslanec Borzy sa zdržal, poslanec Marko nehlasoval a poslanci Kovács a Laco neboli prítomní.
Zemetrasenie v komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky
Poslanec Karol Kováč sa pri prerokovávaní ďalšieho bodu – zmien v komisii cestovného ruchu a regionálnej politiky, v ktorej členstva sa vzdal poslanec Borzy, prihlásil o slovo. „Vzdávam sa funkcie predsedu komisie aj člena komisie, nakoľko neprešiel materiál, za ktorý som sa zasadzoval a nevidím zmysel svojej ďalšej práce v komisii.“
„Bol som pritom, keď sa táto komisia zriaďovala, nemala zastrešenie vo forme odboru, nejakým spôsobom sa to podarilo ustanoviť. Vzhľadom k situácii a pohľadu na vec navrhujem komisiu ako celok zrušiť,“ zaskočil plénum sklamaný poslanec Kemény. Jeho návrh však neprešiel.
Namiesto poslancov Borzyho a Kováča zastupiteľstvo v tajnej voľbe zvolilo za nových členov komisie občanov Juraja Králika a Viktora Badina. Za nového predsedu komisie bol zvolený poslanec Dionýz Kemény a za podpredsedu poslanec Cyril Motyka.
Cestovný ruch a turizmus – Ako to robia inde?
Samosprávy a podnikatelia v cestovnom ruchu v oblasti Slovenského raja budú na skvalitnení služieb spolupracovať so Švajčiarmi. Na spoločný projekt, ktorý nesie názov Slovenský raj Klaster cestovného ruchu a turistické informačné centrum (TIC) Dobšinská ľadová jaskyňa, je vyčlenených 1,126 milióna eur, ktoré budú vynaložené na šesť hlavných aktivít.
„Tie najhlavnejšie sú vytvoriť odborne riadenú organizáciu, teda Oblastnú organizáciu cestovného ruchu (OOCR) Slovenský raj, čo sa už aj stalo 6. decembra a druhým výstupným ukazovateľom je vybudovanie TIC v Dobšinskej ľadovej jaskyni,“ konkretizovala starostka obce Stratená Erika Oravcová pre TASR.
Práve informačnú kanceláriu by chceli vytvoriť už počas tohtoročnej letnej sezóny. V rámci celého projektu sa budú odborníci venovať vzdelávacím aktivitám, reklame a publicite. Samosprávy a podnikatelia v cestovnom ruchu chcú spoločne pracovať na produktoch, ktoré budú následne predávať.
„V prvom rade musíme vytvoriť niečo spoločné, logo, značku a následne prídu drobné aktivity v skvalitňovaní manažmentu a služieb v tomto regióne. Inšpirovali sme sa, ako to bolo prezentované zo Švajčiarska, kde návštevníka zoberú a vytvoria mu program na päť dní. Videli sme, že sa to dá realizovať aj vo veľmi malej oblasti,“ doplnila Oravcová.
Zo spomínaných nákladov projektu 85 % poskytne Švajčiarska konfederácia, zvyšné prostriedky pôjdu zo štátneho rozpočtu. „Od tejto kolektívnej spolupráce očakávame zlepšenie služieb, lepšiu reklamu, propagáciu. Doteraz sme tieto aktivity vykonávali v Mikroregióne Slovenský raj, ktorý sa pretransformoval do OOCR, takže určitú formu tej spolupráce už poznáme,“ upozornila Oravcová.
OOCR v súčasnosti tvorí 23 členov z oblastí podnikania, samosprávy, ochrany prírody a Horskej záchrannej služby.
Slovenský raj je druhou najnavštevovanejšou destináciou na Slovensku a cieľom OOCR je udržať tu turistov zo zahraničia viac ako len jeden dva dni. Podľa Skokanovej by postupne malo dôjsť aj k zlepšeniu infraštruktúry v regióne.
Pri vypracovávaní strategických plánov a rôznych aktivít s ktorými projekt ráta, budú miestnym pomáhať aj dvaja experti zo Švajčiarska.
Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Švajčiarskej konfederácie v SR J. E. Christian Fotsch uviedol, že podľa neho je Slovenský raj unikátny a jedinečný podobne ako sú napr. švajčiarske Alpy a nebude dlho trvať, aby sa úroveň v oblasti riadenia a manažmentu národných parkov dostala na úroveň aká je vo Švajčiarsku.
Reprofoto: infoRoznava.sk /RVTV 
Dokumenty –
Rozvoj cestovného ruchu v regióne – dôvody a postupy
Alternatívy fungovania TIC Rožňava
Komisia cestovného ruchu a regionálnej politiky – zmena zloženia
Poslanci v diskusii o cestovnom ruchu a budúcnosti TIC

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli