Na prihlásenie do súťaže mali iba 3 dni

Mesto Rožňava zverejnilo na svojich stránkach verejné obstarávanie na zabezpečenie “aktualizácie webového sídla”, teda svojej webovej stránky. Predpokladaná hodnota  zákazky je 3800 eur bez DPH.
Výzvu zverejnila Mária Kardošová z odboru právneho a správy majetku mesta minulý piatok, teda tesne pred víkendom. Uzávierka prihlášok je pritom už v utorok 25. júna do 10-tej hodiny.
Záujemcovia, ktorí o tom dovtedy nevedeli, tak mali k dispozícii fakticky iba dva celé pracovné dni, aby dodali požadované podklady v stanovenom termíne a mohli sa súťaže zúčastniť.
Predmetom zákazky je vizuálna a obsahová aktualizácia webového sídla mesta, ktorá spočíva vo vytvorení „jedinečného grafického dizajnu, ktorý bude spojením moderného vizuálu a ľahkej orientácie pre užívateľov web stránky” a tiež v “prispôsobení webového sídla podľa požiadaviek a potrieb mesta Rožňava.”

Úspešný uchádzač musí dokladovať oprávnenie dodávať tovar, poskytovať služby alebo uskutočňovať práce podľa predmetu obstarávania zákazky výpisom z obchodného, resp. zo živnostenského registra.

Lehota na dodanie predmetu zákazky je stanovená najneskôr do 15. septembra 2014. Kritériami na hodnotenie doručených ponúk, prijímaných výhradne mailom, sú cena vrátane DPH (70 %), grafika (10 %), RSE s web editorom (10 %) a rýchlosť servisu (10 %).

Verejný obstarávateľ, teda mesto, si vyhradzuje právo neprijať ani jednu z predložených ponúk, ak ponuka nebude vyhovovať finančným možnostiam verejného obstarávateľa.

Dokument – Výzva na predkladanie ponúk / Príloha č. 1

Foto: infoRoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery