Mesto volá na pomoc Čarnogurského

Primátor Rožňavy zvolal v piatok rokovanie Mestského zastupiteľstva v Rožňave, ktoré sa má konať už  v pondelok.
Začína o 16tej a na programe má mimoriadne zaujímavý bod: Informatívnu správu o rozhodnutí Úradu pre verejné obstarávanie o uložení pokuty pre mesto Rožňava a tiež Zmluvu o poskytnutí právnych služieb s právnou kanceláriou JUDr. Jána Čarnogurského.
Mestu úrad vyrúbil rozhodnutím zo dňa 18. 2. 2011 pokutu v celkovejvýške 266.829,73 eur (8.038.512,45 Sk) za to, že pri uzavretí zmluvy na predmet zákazky „nájomné byty 3 x 30 b. j., Družba V. až VII., vrátane technickej vybavenosti“ nedodržalo podmienku v par. 45, odsek 2 zákona o verejnom obstarávaní.
Ten znie nasledovne: „“Verejný obstarávateľ môže uzavrieť zmluvu alebo rámcovú dohodu s úspešným uchádzačom najskôr štrnásty deň odo dňa odoslania oznámenia o výsledku vyhodnotenia ponúk všetkým uchádzačom, ktorých ponuky boli vyhodnocované, ak nebola doručená žiadosť o nápravu, alebo ak žiadosť o nápravu bola doručená po uplynutí lehoty na jej podanie.“
Primátor mesta Vladislav Laciak (nez.) ani nikto ďalší z vedenia mesta o tom dosiaľ poslancov na rokovaní zastupiteľstva neinformovali, podpredseda finančnej komisie Ivan Kuhn (OKS) sa o celej veci dozvedel podľa vlastných slov až dnes z doručenej pozvánky na pondelkové rokovanie.
V dôvodovej správe k tomuto bodu sa okrem iného uvádza, že mesto Rožňava požiadalo Ministerstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR o pridelenie dotácie a Štátny fond rozvoja bývania o poskytnutie úveru a nenávratného finančného príspevku na výstavbu nájomných bytov – 3 x 30 b.j. Družba V – VII vrátane technickej vybavenosti.
Žiadosti bolo vyhovené a mesto obdržalo finančné prostriedky na výstavbu, pričom vlastné zdroje boli spolu 565 924,03 € a dotácia + úver + nenávratný príspevok 4 685 218,- €, spolu: 5 251 142,03 €.
Mesto si objednalo vykonanie verejného obstarávania na výber dodávateľa stavebných prác u Eriky Szabadosovej (exposlankyňa MZ za SMK), „ktorá je na tieto činnosti osobou odborne spôsobilou.“
Po vyhlásení verejného obstarávania predložil ponuku jeden účastník, ktorý splnil podmienky účasti, rožňavská firma J.P. Stav, s ktorou bola uzatvorená zmluva o dielo.
Úrad pre verejné obstarávanie začal kontrolu na dodržiavanie zákona, ktorej výsledkom bol protokol o výsledku kontroly zo dňa 20.1.2010 v znení dodatku k protokolu zo dňa 16.2.2010.
Ako je ďalej v dôvodovej správe uvedené, podľa zápisnice o prerokovaní protokolu mesto tým, že uzavrelo zmluvu o dielo s úspešným uchádzačom pred uplynutím 14-dňovej lehoty, konalo v rozpore s ustanovení §45 ods.2 zákona o verejnom obstarávaní, čím bola naplnená skutková podstata správneho deliktu podľa ustanovenia §149 ods.1 písm.g) zákona.
Na základe protokolu o výsledku kontroly začal úrad pre verejné obstarávanie konanie o uložení pokuty a vydal rozhodnutie č.4-3000/SK/4/2011, ktorým sa mestu uložila pokuta vo výške 266 829,73 € podľa ustanovenia §149 ods. 1 písm.g) zákona č.25/2006.
Proti tomuto rozhodnutiu podalo mesto v zákonom stanovenej lehote rozklad. V ňom mesto uviedlo, že ponuku po vyhlásení VO predložil len jeden uchádzač, ktorý splnil všetky podmienky a kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky týkajúce sa postupu pri výbere úspešného uchádzača.
Mesto v ňom argumentovalo aj tým, že uzatvorením zmluvy pred uplynutím štrnásťdňovej lehoty ( ktorá je vymedzená z dôvodu umožnenia podania žiadosti o nápravu pre ostatných účastníkov VO ), „nedošlo a ani nemohlo dôjsť k poškodeniu žiadneho a už vôbec nie jediného účastníka súťaže a zmluvu uzavreli obidve zmluvné strany v dobrej viere.“
Úrad pre verejné obstarávanie rozhodnutím č.112-P/04-2011 však zamietol mestom podaný rozklad. Jeho rozhodnutie je konečné a nemožno sa proti nemu ďalej odvolať.
Rozhodnutie je podľa dôvodovej správy k tomuto bodu pondelkového rokovania poslancov preskúmateľné súdom. „V správnom súdnictve súdy preskúmavajú na základe žalôb zákonnosť rozhodnutí orgánov verejnej správy. Podľa ustanovenia § 250b Občianskeho súdneho poriadku, žaloba sa musí podať do dvoch mesiacov od doručenia rozhodnutia správneho orgánu v poslednom stupni.“
Lehota na podanie žaloby uplynie dňom 26. 6. 2011. Mesto vo veci podania žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia, ktorým sa mestu uložila pokuta oslovilo advokáta JUDr. Jána Čarnogurského (expremiér a expredseda KDH).
Podľa dôvodovej správy JUDr. Čarnogurský prijal ponuku na zastupovanie mesta pred súdom v uvedenej právnej veci. Poslancom je predložený návrh zmluvy o poskytnutí právnych služieb.
Mesto zaplatí advokátovi odmenu vo výške 5 % z hodnoty veci ( t .j. zo sumy 266 829,73 €) iba v prípade procesného úspechu vo veci, t. j. zrušenia žalobou napadnutého rozhodnutia. Do skončenia veci mesto neplatí nič (napr. súdne poplatky, cestovné výdavky a iné hotové výdavky).
Podľa našich zistení bude RVTV z rokovania poslancov vysielať priamy prenos.
Dokumenty:
Informatívna správa
Rozhodnutie Úradu pre verejné obstarávanie
Zmluva o poskytnutí právnych služieb
 
Súvisiace články: Sme naozaj transparentným mestom?

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery