Mesto s výhľadom – víťazný slogan

Ako sme pred nedávnom informovali, mesto usporiadalo súťaž o logo (víťazné je na fotke) a slogan – je v titulku správy. Súťaž vyhodnotila hodnotiaca komisia na svojom zasadnutí 30. decembra 2008. 
Ešte predtým bolo zmenené jej zloženie v dôsledku možného konfliktu záujmov pôvodných členov komisie, nakoľko ich rodinní príslušníci podali návrhy do súťaže o logo mesta.
Z tohto dôvodu boli vylúčení Mgr. Dionýz Kemény, akad. sochár Ladislav Székely, akad. maliar Adam Szentpétery a Doc.PaedDr. Milan Ďuríček, CSc.mim.prof. 
Návrh na člena komisie ešte predtým odmietli novinár, regionálny spravodajca Hospodárskych novín Alexander Buzinkay a historička umenia Edita Kušnierová.  Po vylúčení jej 4 členov boli do komisie kooptovaní dvaja noví členovia, Ing. Eva Petruchová a Štefan Gerža. 
Komisia teda rozhodovala v zložení: Ing. František Kardoš – zástupca primátora mesta, Ing. Karin Cseh – riaditeľka Turisticko-informačného centra, PhDr. Kliment Mitura, Ing. Eva Petruchová a Štefan Gerža.
Podľa Ing. Evy Petruchovej, vedúcej odboru regionálneho rozvoja mesta, základnými kritériami hodnotiacej poroty boli originalita návrhu (znak + písmenná časť), pôvodnosť a významová zrozumiteľnosť, jednoduchá farebná a čiernobiela reprodukovateľnosť a zachovanie vysokej rozoznateľnosti pri zmenšovaní a zväčšovaní.
Do termínu súťaže bolo odoslaných alebo odovzdaných na Odbor regionálneho rozvoja MsÚ v Rožňave 26 návrhov. Po termíne súťaže nebol odoslaný alebo odovzdaný ani jeden návrh. Všetky návrhy boli hodnotiacou komisiou akceptované.
Porota po predstavení všetkých 26 návrhov vybrala na základe bodového hodnotenia 4 návrhy, ktoré postúpili do užšieho kola. Boli to návrhy:
1. Pod poradovým číslom 11: firma CD-O&M, s.r.o. Bratislava
2. Pod poradovým číslom 12: Jaroslav Verlík, Rožňava
3. Pod poradovým číslom 13: Ina Laczková, Rožňava
4. Pod poradovým číslom 22: Dana Ďuríčeková, Gemerská Poloma

Hodnotiaca komisia rozhodla, že súťaž bude mať dvoch víťazov a to :

Víťazom súťaže o logo mesta Rožňavy sa stáva grafický návrh pod poradovým číslom 13 autora:

p. Ina Laczková z Rožňavy:

„Súťaž o logo mesta Rožňava ma zaujala, na základe čoho som sa rozhodla zapojiť. Vyštudovala som strednú Školu úžitkového výtvarníctva v Košiciach v odbore propagačná grafika a výtvarnému umeniu sa venujem i naďalej.“

Víťazom súťaže o slogan mesta Rožňavy sa stáva návrh sloganu pod poradovým číslom 11 autora:

reklamná agentúra CD-O&M, s.r.o. Bratislava, výkonný riaditeľ p. Maroš Kemény z Rožňavy: 
„Poslali sme aj návrh loga aj slogany, inicioval som to v našej agentúre, máme na to kreatívcov. Samozrejme, chodíme bežne do veľkých tendrov, ale toto bola z tohto hľadiska moja záležitosť, vzťah k môjmu mestu, pretože šlo z nášho pohľadu o malú súťaž.“ 
 
Ako sa úvádza v podmienkach súťaže, jej cieľom bolo vytvoriť logo, ktoré musí jednoznačne identifikovať mesto, sprevádzané sloganom, ktorý ma rovnako vyjadrovať charakter mesta.
Súťaž bola vyhlásená ako verejná jednokolová neanonymná a bola určená grafickým dizajnérom alebo výtvarníkom, grafickým štúdiám a študentom dizajnu, ako aj výtvarníkom a grafikom – amatérom.
Základné parametre loga boli definované nasledovne:
• návrh musí byť ľahko reprodukovateľný a rozoznateľný, nebudú prijaté fotografie alebo zložito reprodukovateľné návrhy;
• návrh musí byť ľahko identifikovateľný, esteticky a výtvarne zvládnutý na vysokej úrovni
• návrh loga musí byť originálnym dielom autora, ktorý ho musí autorizovať;
• súčasťou návrhu musí byť jeho krátky vysvetľujúci popis a zdôvodnenie daného návrhu.
Víťazný návrh získa odmenu 10 000,- Sk (332 EUR)m ktorá bude vyplatená do 30 dní od vyhlásenia výsledkov súťaže.
Právna ochrana víťazného návrhu a ďalšie používanie pre konkrétne účely budú predmetom samostatnej zmluvy medzi autorom a Mestom Rožňava. Zmluva bude obsahovať ustanovenia o autorskom udelení výhradnej licencie v neobmedzenom rozsahu pre vyhlasovateľa. Autorovi za udelenie súhlasu na použitie diela bude na základe zmluvy vyplatená odmena vo výške 40 000,- Sk (1.328 EUR).
Návrhy uverejňujeme so súhlasom autorov. Autorské práva vyhradené!
 Víťazný slogan: M E S T O  S  V Ý H Ľ A D O M
Víťazné logo v modifikáciách:


 
 
 

 


 
 

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery