K odmenám uznesenia neprijali

DSCF9775Vo štvrtok sa uskutočnilo riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva. Takmer šesťhodinové rokovanie sa nieslo v znamení niekoľkých nedorozumení a podľa slov hlavnej kontrolórky Kataríny Balážovej, v diskusiách týkajúcich sa majetkoprávnych záležitostí mesta, poslanci miestami nerešpektovali všeobecne záväzné nariadenia.
Hneď v úvode vystúpil poslanec Laco s návrhom, aby bol do programu zaradený aj bod o odkúpení pozemkov pod areálom autobusovej stanice. Podľa neho by okrem rozšíreného parkoviska Rožňava získala finančné toky do mestskej kasy, a zároveň by sa vyhovelo občanom, ktorí podpísali Otvorený list poslancom mesta. Návrh rokovať o ponuke spoločnosti Tesco Stores však poslanci v hlasovaní zamietli.
Prvých dvanásť bodov rokovacieho programu bolo schválených takmer jednomyseľne a bez dlhších diskusií. Zlom nastal až v bode č.13, kedy poslanci začali prerokúvať majetkoprávne záležitosti mesta. Aj napriek zlej finančnej situácii vyhoveli niektorým žiadateľom o zníženie nájomného, načo prednosta Štefan povedal: „To, čo sa dneska robí na zastupiteľstve,nemá obdobu.“ Poslanci napríklad schválili žiadosť Gemerského baníckeho spolku „BRATSTVO“ odpustiť hradenie režijných poplatkov, pričom tomuto spolku sa už v minulosti vyšlo v ústrety stanovením nájomného vo výške 1 euro.
DSCF9762Ako v diskusii pripomenul poslanec Dubovský, finančná komisia túto požiadavku neschválila: „Načo potom máme odborné komisie, keď sa na zastupiteľstve predbiehame v odpúšťaní?“ Poslanec Kossuth v diskusii reagoval : „Ja sa fakt musím prikloniť k pánovi prednostovi, že čo dneska sa deje na tomto zastupiteľstve, ja som už pred chvíľou chcel zbaliť notebook a odísť preč. Nehnevajte sa, raz hovoríte, že vehementne potrebujeme peniaze a potom odpúšťame každému…“
Na druhej strane poslanci neodsúhlasili žiadosť Únie žien Slovenska, občianskeho združenia ROMA LAVUTA, ani občianskeho združenia Spievajúce husle. Tieto však požadovali len odpustenie nájomného, režijné náklady by si naďalej hradili sami. Podľa akého kľúča poslanci postupovali, keď vyhoveli len žiadosti Gemerského baníckeho spolku, zrejme vysvetlil primátor mesta Vladislav Laciak: „V jednom je Rožňava výnimočná. Sme mesto banské, kde už síce bane nie sú, ale z baníctva sme vzišli, nemali by sme na to zabudnúť. I keď u ostatných všetkých, keď sme znižovali nájomné, povedali sme, že ostatné si musia hradiť. Toto by snáď mohla byť výnimka.“
V poslednom bode majetkoprávnych záležitostí mesta poslanci dokonca schválili odkúpenie krbových kachlí s vonkajším antikorovým komínom od firmy ISCON, ktoré boli umiestnené vo Vilke Kúpele, za zvýhodnenú cenu 1394 eur (41 999 korún). Proti tomuto vystúpil v diskusii poslanec Pavlík: „Ja keď niekde podnikám, tak beriem na seba aj riziko. Prečo by sme to mali kúpiť? Podľa mňa v nájomnej zmluve malo byť to, že po ukončení nájmu z jeho strany, majú byť priestory vrátené do pôvodného stavu. My nemáme v zmluve záväzok, že to musíme odkúpiť.“
DSCF9771V 14. bode – vyhodnotenie ankety k vydávaniu Rožňavských listov, vystúpil s informatívnou správou Štefan Gerža, ktorý predostrel stanoviská jednotlivých komisií. V diskusii sa vyjadril len poslanec Baláž, člen Komisie vzdelávania, kultúry, mládeže a športu: „V tejto ankete asi najväčší rozruch urobilo vyjadrenie našej komisie vetou –Komisia vyjadruje nespokojnosť s prístupom občanov a ich apatiou k veciam verejným. Mnohí občania reagovali na toto tak zvláštne. My sme poprosili občanov, aby nám pomohli, aby mali Rožňavské listy určitú efektivitu. Dostali sme celkovo odpovede 2,2% občanov, tak neviem ako inak sa mám vyjadriť, len tak, že občania túto našu požiadavku, vylepšiť Rožňavské listy, úplne sabotovali. Ja som to inak nemohol pochopiť.“
Nálada sa na štvrtkovom zastupiteľstve dostala na bod mrazu v predposlednom verejnom bode rokovania, kedy poslanci neodsúhlasili odmeny primátorovi, zástupcovi primátora ani hlavnej kontrolórke za uplynulý polrok.
Mestská rada odporučila odsúhlasiť odmenu pre primátora vo výške 30%, zástupcovi primátora rovnako 30 % a hlavnej kontrolórke vo výške 25 % súčtu platov za polrok. V krátkej diskusii vystúpil poslanec Bolaček: „Mnohé kritériá na priznanie odmien sa nedajú vyhodnotiť, na základe čoho môžeme určiť, že boli splnené?“ Zároveň navrhol, aby bola primátorovi ako i zástupcovi primátora vyplatená odmena vo výške 10 %. Poslanci jeho návrh neodsúhlasili, rovnako ako neodhlasovali odporúčania Mestskej rady.
DSCF9712Poslanec Pavlík vystúpil s návrhom, aby bol z Poriadku odmeňovania vyňatý, na dobu neurčitú, bod, ktorý vedeniu zabezpečuje mesačné priznávanie preddavkov a odmien vo výške 10 % z vyplateného platu. Podľa primátora Vladislava Laciaka musí byť takýto návrh prejednávaný na osobitnom zasadnutí.
 
 
 
 
Zvukový záznam rokovania na stránke mesta Roznava.sk – kliknite sem
Súvisiace články: Mestu chýbajú peniaze. Dostanú odmeny?
Foto: Inforoznava.sk /Matúš Bischof, Michal Valaštek
 
DSCF9745DSCF9761DSCF9786DSCF9787

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery