Františka bola vraj černoška

Na základe žiadostí a apelov viacerých čitateľov sa pokúsime ozrejmiť  čo-to o oficiálnej webovej stránke našej obce.
Nezainteresovaný čitateľ sa len ťažko orientuje pri takom množstve stránok, ktoré nesú v názve meno našej obce, posúďte sami: krasnohorskepodhradie.fz.sk, krasnohorskepodhradie.ocu.sk, obeckrasnohorskepodhradie.sk , krasnohorskepodhradie.sk, krasnohorskepodhradie.eu.
Nehovoriac o tom, že tzv. intuitívny názov webstránky (názov obce totožný s názvom domény) je prirodzený pre tých čo oficiálne informácie vyhľadávajú i pre bežného užívateľa. Čím je názov dlhší, tým je vyhľadávanie zložitejšie. To, že boli geografické názvy do roku 2003 chránené, je hudbou minulosti. Znakom nešikovnosti. Možno dôsledkom nenastavených pravidiel v minulosti – keby sa pred registrovaním doménového mena  preverovalo, či sa jeho  používaním nezasiahne do práv tretích osôb.
Niektoré z tých, v úvode spomenutých domén sú pozostatkami alebo  predchodkyňami tej oficiálnej, niektoré sa ako oficiálna iba tvária a časť z nich je už poriadne dlho bez aktualizácie. To posledné konštatovanie však platí aj pre tú, ktorá by mala byť aktualizovaná denne: oficiálnu stránku obce www.krasnohorskepodhradie.ocu.sk , resp. www.obeckrasnohorskepodhradie.sk
Z hľadiska obsahu by si zaslúžila päťku. Z dejepisu, za štylizáciu, za nepravdivé informácie, za nezmyselnosti, ktorých po dlhšom skúmaní objavíte neúrekom.
Tak schválne zopár nepochopiteľných údajov:
– v sekcii „História“ nájdete podsekciu „Súčasnosť“
– hrad, mauzóleum i galériu nájdete veľmi logicky ako podsekcie v sekcii „Školstvo“ vedľa MŠ  a ZŠ
– najdôležitejšia informácia o Dionýzovi Andrássym je tá, že bol mecén a veľkostatkár a že svoj veľkostatok v Monoku daroval Lige na ochranu detí  – nič menej, nič viac
– jeho manželka Františka bola tiež mecénka, podľa oficiálnej stránky obce, ktorá si ctí svoju históriu, bola černošského pôvodu
– Peter Andrássy – v jednom odseku uvádzaný dátum narodenia a úmrtia nasledovne : (? -okolo 1600), o niečo ďalej takto: (? – 1715)
– neskutočný opis stavby mauzólea, pre návštevníka, ktorý ho videl alebo sa len chystá navštíviť, značne nezáživný a nepochopiteľný.
Toľko k histórii obce, informácie ale pokrivkávajú aj  pri súčasných témach. Nájdete tam nezmyselné vety, týkajúce sa spoločenských organizácií, alebo medzinárodnej spolupráce – družobné obce, dokumenty,  preklik na ich webstránky v rámci cezhraničnej spolupráce absentuje. Stačí, ak sa delegácie zúčastňujú návštev a zabavia sa.  Čo na tom, že občania by si možno radi prečítali niečo  viac.
Pritom oficiálny obecný portál by mal obsahovať určité povinné informácie, ako sú právomoci a popis organizačnej štruktúry samosprávy, termíny zasadnutí zastupiteľstva (a uznesenia), obecnej rady (ak je zriadená), komisií (zápisnice z verejných  rokovaní), informácie kde možno podať žiadosť, podnet, sťažnosť alebo iný typ podania (pri vyspelejších možnosť vybaviť online povolenia alebo aspoň možnosť stiahnutia formulára).
Medzi ďalšie z povinne zverejňovateľných informácií by mali patriť aj návrh programu rokovania obecného zastupiteľstva  a komisií, texty predložených návrhov všeobecne záväzných nariadení /VZN/ ale i schválených, údaje o dochádzke poslancov na zasadnutia zastupiteľstva, užitočné sú aj menné výpisy o hlasovaní poslancov na verejných zasadnutiach zastupiteľstva.
Nezanedbateľnou a dôležitou súčasťou zverejnených informácií sú tie  o prevodoch majetku samosprávy tretím osobám ( ako aj označenie veci, dátum prevodu, právny titul, identifikácia nadobúdateľa) – to už však spadá aj do kompetencie zákona o zverejňovaní zmlúv – a netreba zabúdať ani na dôležité listiny obce ako sú štatút, rokovací poriadok, organizačný poriadok i zásady hospodárenia a nakladania s majetkom obce.
Okrem nich sú nemenej dôležitou súčasťou oficiálnych  webov aj odporúčané informácie, spomeňme aspoň tie, ktoré by čitateľov najviac zaujímali: kontakty na poslancov zastupiteľstiev (trebárs aj s fotografiami), majetkové priznania verejných funkcionárov, zvukový a obrazový záznam zasadnutí zastupiteľstva,vyhlásenia a vyhodnotenia verejných súťaží, diskusie, kalendár kultúrnych, športových a spoločenských podujatí, elektronickú verziu regionálnych novín a pod.
V obci, ktorej sa nachádza taký počet významných historických pamiatok by moderná webová stránka už dávno obsahovala všetky informácie z oblasti cestovného ruchu – minimálne o vstupoch a vstupnom – o doplnkových službách (ubytovanie, stravovanie, parkovanie, požičovne športového náradia) a nedehonestovala by históriu pochybným opisom zvláštnych faktov z prastarých náučných kníh z dôb, keď bola šľachta  a všetko s ňou súvisiace považované za zlo.
Stránky, ktoré sa snažia získať čím širší okruh čitateľov, a to aj zo zahraničia, priberajú k obsahu aj ďalšie informácie – napríklad komplexné dopravné možnosti a zatraktívňujú celkový vzhľad napr. prepojením na webové kamery, čo v našej obci tiež nie je technicky nemožné. Najdôležitejšie sú cudzojazyčné informácie,  s ohľadom na zloženie obyvateľov obce už mohla fungovať aspoň maďarská mutácia.
Obyvateľov by, podľa nášho prieskumu potešili aj promptné informácie týkajúce sa obecných služieb, dovoleniek (neprítomnosti) úradníkov, o nefungovaní základných potrieb ako sú pošta alebo obvodný lekár, zmeny oproti bežným pracovným a stránkovým  dňom.
Vyratúvať, čo by mohlo, resp. nemohlo byť,  je jednoduché. Nie je však o nič zložitejšie nápravu učiniť. Jedným z krokov k fungujúcemu cestovnému ruchu je položiť základný kameň. Pravdivo (aj pútavo)  informovať širokú verejnosť. Aj budúcich návštevníkov.
Stačí prehodnotiť zmluvu s firmou WEBEX Košice a vypovedať tú, ktorá zaväzuje obecného programátora k editovaniu stránky, ak vôbec existuje. Zainteresovať občanov, poskytnúť redakčný prístup zodpovedným a lojálnym osobám  – šikovným mladým ľuďom priamo z obce a vytvoriť lákavý obsah, za aký by sme sa nemuseli hanbiť.
Základný dizajn, použitie technológií (flash, DHTML), ich aktualizácia – za to všetko môžeme vďačiť firme Webex, nič však nebránilo v tom, aby sa úvodná testovacia otázka (spred dvoch rokov) v ankete priebežne menila podľa potrieb úradu a vyhodnocovala.  Celkový dojem, ktorý v súčasnosti stránka budí (svedčí o tom aj názor odborníka) je, že sa jedná o rozpracovaný web, v štartovacom štádiu. Už druhý rok?
Tvrdenia o tom, že internetové pripojenie nemajú všetci obyvatelia, resp. že starší občania ho nepotrebujú, v súčasnej dobe už neobstoja. Ak si počkáme do roku 2013, keď nám bude všetko vyššie spomenuté prikázané zákonom, môžeme takisto čakať na hordy turistov ale aj dôveru vlastných občanov.

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery