Bude si privyrábať? Nie…Vyjadrenie JUDr. K. Balážovej vo vnútri.   V utorok 17. februára 2009 sa uskutočnilo v obci Krásnohorské Podhradie zasadnutie Obecného zastupiteľstva /OZ/. Jeho 9 poslancov schválilo niekoľko uznesení – jedno z nich v súčinnosti s prítomnou hlavnou kontrolórkou mesta Rožňava.
Ako sa uvádza v správe zo zasadnutia OZ, zverejnenej na portáli Krasnohorskepodhradie.sk, v úvode starosta obce Štefan Szarka privítal hlavnú kontrolórku mesta Rožňava p. JUDr. Katarínu Balážovú. Na zasadnutie prišla na pozvanie starostu a dvoch poslancov ohľadne právneho poradenstva pre obec. 
 


V uznesení č. 16/09, schválenom všetkými 9-timi poslancami, sa doslova píše: Obecné zastupiteľstvo súhlasí s tým, aby JUDr. Katarína Balážová poskytovala právne poradenstvo pre obecné zastupiteľstvo.
 
 
 
 
 
Hlavná kontrolórka obce Krásnohorské Podhradie Ing. Zita Lázárová zaslala starostovi a orgánom obce dňa 24. 2. 2009 stanovisko, v ktorom navrhuje predmetné uznesenie č. 16/09 zrušiť.
Podľa nej je v zmysle § 18, odsek 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení nezákonné, pretože hlavná kontrolórka mesta Rožňava nemá podľa jej vedomostí súhlas Mestského zatupiteľstva na takúto činnnosť.  
V uvedenom odseku zákona sa okrem iného hovorí: Hlavný kontrolór nesmie bez súhlasu obecného zastupiteľstva podnikať alebo vykonávať inú zárobkovú činnosť a byť členom riadiacich, kontrolných alebo dozorných orgánov právnických osôb, ktoré vykonávajú podnikateľskú činnosť.  
Vo svojom písomnom stanovisku ďalej uvádza, že zasadnutie obecného zastupiteľstva bolo zčasti v rozpore s § 11, odsek 4, písm. d,  zákona č. 369/1990 Zb., pretože bola zo strany starostu a dvoch poslancov a „za výdatnej pomoci K. Balážovej“ napádaná za vykonávanie svojej činnosti.      
 
Pán starosta Štefan Szarka na našu možnosť vyjadriť sa k celej tejto záležitosti len poznamenal, že „všetko je to výmysel“.
Pani kontrolórke JUDr. K. Balážovej sme zaslali dve otázky, v ktorých sme sa spýtali, kvôli čomu tam vlastne bola a či sa môže k tejto veci vyjadriť. Po doručení jej odpovedí ich bez meškania zverejníme na tomto mieste.
Voľby hlavného kontrolóra mesta Rožňava sa uskutočnia vo štvrtok 26. marca 2009. Uchádzači o voľbu na tento dôležitý post obecnej samosprávy musia doručiť svoju prihlášku do podateľne Metského úradu v Rožňave najneskôr do 12. marca 2009 (15:00 h.).
O pripravovanej voľbe sme písali v článku V marci zvolia kontrolóra  
Zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení 
Vyjadrenie JUDr. Kataríny Balážovej prinášame v plnom znení:
1. Osobne ma navštívili dvaja poslanci obecného zastupiteľstva, ako aj starosta obce Krh. Podhradie s prosbou, či by som mohla prísť na zasadnutie obecného zastupiteľstva a poslancom odpovedať na otázky týkajúce sa postavenia hlavného kontrolóra obce, nakoľko poslanci nemajú dostatočné právne znalosti z tejto oblasti. Na tieto otázky som odpovedala.
2. Zasadnutia som sa zúčastnila na vlastné náklady, vlastným motorovým vozidlom, vo svojom voľnom čase a bez nároku na odmenu. Preto nie som povinná sa nikomu zodpovedať, čo vo svojom voľnom čase robím. Žiadna zmluva medzi mnou a starostom podpísaná nebola a žiadna odmena mi vyplatená nebola ani nebude. Z tohto dôvodu je irelevantné citovanie zákona o tom, čo nemôže vykonávať hlavný kontrolór obce. Zákon upozorňuje na zárobkovú činnosť, ktorá v tomto prípade nebola. Právne poradenstvo zadarmo je možno v dnešnej dobe rarita, ale ja som to napriek tomu urobila. Veľmi ma mrzí, že som sa stala predmetom sváru medzi starostom, kontrolórkou obce a poslancami obecného zastupiteľstva a mrzí to aj ľudí, ktorí chceli právne povedomie zastupiteľstva trochu pozdvihnúť.
 
 
Foto: Inforoznava.sk / Michal Vlaštek, Matúš Bischof a Krasnohorskepodhradie.ocu.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Fedor Gál položil kyticu k pamätnej tabuli