Basketbal "zhltol" vyše 30 tisíc eur

Uverejňujeme 2. časť prehľadu poskytnutých dotácií mesta za rok 2009, ktorý bol prerokovaný na pondelkovom zastupiteľstve. 
1. Hokejový klub mesta 98 mládeže – dotácia vo výške 2 656 € poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie na akciách, nákup cien, nákup športových potrieb, stravné a ubytovanie počas zápasov. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené dňa 23. 12. 2009. Z predloženého vyúčtovania bolo v súlade s dohodou uznaných 2 455,13 €. Je potrebné zdokladovať 200 ,87 €.
2. Hokejový klub mesta 98 – mládeže Rožňava – dotácia vo výške 11 618 € poskytnutá na náklady spojené s úhradou nákladov za užívanie zimného štadióna pre 1. Rožňavskú a.s. Z poskytnutej dotácie bolo v roku 2009 uhradených 4 933,04 € pre Technické služby Rožňava. Nakoľko sa celá dotácia nevyčerpala v roku 2009, rozdiel vo výške 6 684,96 € bol vrátený na účet mesta dňa 26. 1. 2010.
3. Auto šport klub Rožňava – dotácia vo výške 332 € bola poskytnutá na organizovanie zimnej jazdy zručnosti, Deň Auto šport klubu spojený s dňom detí, Rally Rožňava, športový deň organizovaný Auto šport klubom, spoluorganizovanie rally súťaží v rámci celoslovenského seriálu Rally, cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie na akciách, nákup cien, nákup športových potrieb, stravné a ubytovanie na akciách, štartovné na súťažiach. Vyúčtovanie dotácie bolo predložené 21. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
4. TK Rožňava – dotácia vo výške 399 € poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, občerstvenie, nákup cien, nákup športových potrieb, štartovné na súťažiach. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 7. 1. 2010, po lehote uvedenej v dohode. Dotácia bol použitá v súlade s dohodou.
5. Gemerský banícky spolok Bratstvo – dotácia vo výške 166 € poskytnutá na materiálne náklady, cestovné náklady a propagačný materiál. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 28. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
6. Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave – dotácia vo výške 50 € z rezervy mesta bol poskytnutý na predvianočnú akciu pre deti v predškolskom veku, a to nákup darčekových balíčkov pre deti. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 28. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
7. Miestny odbor Matice slovenskej v Rožňave – dotácia vo výške 2 324 € bola poskytnutá na režijné náklady vo výške 30 %, kancelárske potreby, počítačová technika, cestovné náklady, zariadenie kancelárie a vybavenie kuchynky, občerstvenie na akciách, zájazdy domáce i zahraničné, vstupenky, ceny, dary, zhotovenie krojov, nákup hudobných nástrojov, videotechnika, HI-FI technika, polygrafické práce, drobný nákup, honoráre pre folklórne súbory, ozvučenie na akciách, športové a turistické potreby. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 28. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
8. MBK Agrotrade Rožňava – dotácia vo výške 34 688 € bola poskytnutá na cestovné náklady, materiálne náklady, štartovné na súťažiach, stravné a ubytovanie počas pretekov, nákup športového materiálu, občerstvenie na akciách, odmeny hráčom, rozhodcom, nákup cien, náklady na užívanie telocvične. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie bolo predložené dňa 21. 12. 2009. Dotácia bola použitá v súlade s dohodou.
9. Mestská futbalová liga malého futbalu v Rožňave – dotácia vo výške 996 € bola poskytnutá na nájomné za užívanie futbalového ihriska, materiálne náklady, športové potreby. Vyúčtovanie poskytnutej dotácie nebolo predložené. Po neúspešných telefonických urgenciách zástupca športového klubu predložil účtovné doklady, tieto však nesúviseli s predmetom poskytnutej dotácie. Nakoľko iné doklady predložené neboli, štatutárnemu zástupcovi klubu bola zaslaná písomná výzva na vrátenie dotácie. V prípade nevrátenia dotácie sa vymáhanie bude riešiť súdnou cestou.
Dotácie cez sociálnu komisiu
V rozpočte mesta na rok 2009 bolo schválených na dotácie cez sociálnu komisiu 664 €. Vyčerpaných bolo 398,32€. O dotáciu požiadali a sociálna komisia uznesením č. 19/6/2009 schválila dotáciu pre nasledovné organizácie:
1.Zväz diabetikov Slovenska, ZO Rožňava
Poskytnutá dotácia vo výške 99,58 €.
Finančné prostriedky boli určené na účasť na akcii „ Medzinárodný festival diabetu“ dňa 21.11.2009 v Banskej Bystrici na cestovné náklady. Finančné prostriedky boli použité na cestovné náklady v súlade s dohodou.
Vyúčtovanie bolo predložené dňa 14.1.2010 – po lehote.
2. Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
Poskytnutá dotácia vo výške 199,16 €
Finančné prostriedky boli určené na akciu“ Rekondičný pobyt – zájazd pre zdravotne postihnutých členov“ dňa 19.9.2009.
Vyúčtovanie predložené 19.1.2010- po lehote.
Dotácia bola použitá na zaplatenie prepravy autobusom do Maďarska na rekondičný zájazd dňa 19.9.2009.
Finančné prostriedky boli použité v súlade s dohodou.
3. SZTP ZO Rožňava
Poskytnutá dotácia vo výške 99,58 €.
Dotácia bola poskytnutá na akciu „Športový deň pre telesne a zdravotne postihnutých občanov a deti“ Dotáciu bolo potrebné vyúčtovať do 30 dní po skončení akcie, najpozdejšie do 31.12.2009.
Akcia sa uskutočnila na strelnici v Rožňave dňa 24.9.2009. Vyúčtovanie bolo predložené dňa 29.9.2009, v súlade s dohodou.
Ako v závere konštatuje predkladateľka správy, hlavná kontrolórka Katarína Balážová, bolo zistené nevyúčtovanie dotácie a predloženie vyúčtovania po lehote.
„Správa o výsledku následnej finančnej kontroly bola prerokovaná s prednostom MsÚ a zodpovednými zamestnancami a bola uložená lehota na prijatie opatrení na odstránenie zistených nedostatkov,“ uvádza sa v dôvodovej správe.
Ilustračné foto: Basketroznava.sk
Prvá časť správy: Najviac dotovali basket a spevokol

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery