AMFO 2008

kohut.jpgGemerské osvetové stredisko (GOS) vyhlasuje okresné kolo súťaže amatérskej fotografie AMFO 2008. Okresnej súťaže sa môže zúčastniť každý amatérsky fotograf, občan SR, obyvateľ okresu Rožňava.
V skupine A (amatéri) budú zaradení autori nad 21 rokov, ktorí budú súťažiť v troch kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 minút).
Skupina B (juniori) je rozdelená do dvoch podskupín: autori do 16 rokov a autori do 21 rokov.
V oboch sa bude súťažiť v kategóriách: čiernobiela fotografia, farebná fotografia a multimediálna prezentácia fotografií, ktoré musia mať jednotnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 minút).
V kategóriách čiernobielych a farebných fotografií je určený formát 30×40 cm a jeho odvodeniny pri zachovaní rozmeru dlhšej strany, štvorcový formát 30×30 cm.
Kategória multimediálnej prezentácie má stanovený formát prehratia Power Point alebo DVD video.
Do súťaže je možné zaslať iba fotografie, ktoré a zatiaľ nezúčastnili žiadneho predchádzajúceho ročníka tejto súťaže, v počte maximálne 10 samostatných fotografií a maximálne 2 súbory.
Každý autor je povinný čitateľne označiť svoje súťažné fotografie na rube týmito údajmi: meno, priezvisko, presná adresa, vek autora, názov fotografie a rok jej vzniku a podpis na potvrdenie autorstva.
Tieto údaje musí obsahovať aj obal nosiča multimediálnej prezentácie, samotný nosič musí byť označený menom autora a názvom prezentácie.
Kvôli spevneniu fotografií je potrebné ich rohy prelepiť priesvitnou lepiacou páskou. K zaslaným prácam tiež priložte vyplnenú prihlášku a uvedené údaje potvrďte svojím podpisom.
Uzávierka súťaže je 4. Apríla 2008.
Vyhodnotenie sa uskutoční formou rozborového seminára a slávnostnej vernisáže výstavy fotografií v Galérii GOS 18. Apríla 2008.
Realizátor súťaže si pri propagácii podujatia vyhradzuje právo publikovať jednotlivé súťažné práce bez nároku autora na honorár.
AMFO je najstaršia a najväčšia celoštátna súťaž svojho druhu na Slovensku. Jej hlavným poslaním je vytvoriť podmienky pre porovnanie a zhodnotenie výsledkov súčasnej tvorby amatérskych fotografov na Slovensku.
Odborno-vzdelávacou časťou podujatia – rozborovým seminárom – zase rozvíjať vedomosti a podporovať umelecko-odborný rast amatérskych tvorcov.
Propozície a prihlášky na výtvarnú súťaž „Výtvarné spektrum“ a súťaž v prednese poézie a prózy „Hviezdoslavov kubín“ nájdete na stránkach Gemerského osvetového strediska.
Informácie: Anežka Kleinová, 058/732 42 58, kleinova@gos.sk
© Inforoznava.sk

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery