A predsa sa volí

Sága o voľbe hlavného kontrolóra v Štítniku zaznamenala ďalší zaujímavý zvrat.
Na webovej stránke obce a tiež na úradnej tabuli sa objavila vyhláška voľby hlavného kontrolóra určujúca jej termín na 31. január 2011. Kedy sa tak udialo nevedno, ale dátum vyhlásenia je 22. december 2010.
V tejto súvislosti stojí za pozornosť fakt, že 28. decembra sa mala vykonať voľba hlavného kontrolóra, ktorú prostredníctvom zvolania „mimoriadneho“ zasadnutia obecného zastupiteľstva na tento deň, „vyhlásil“ samotný starosta obce Miloš Gallo Barnák (SDKÚ-DS, SaS). Ako celé zasadnutie dopadlo si prečítajte v článku Vyrieši celú vec prokuratúra?
Voľbu hlavného kontrolóra vyhlasuje podľa zákona o obecnom zriadení obecné zastupiteľstvo, nie starosta obce. To vyhlásilo voľbu kontrolóra na svojom ustanovujúcom zasadnutí v termíne o 40 dní od 21. decembra. Takže voľba na ktorej sa uzniesli poslanci sa predsa len uskutoční a to práve 31. januára 2011.
Načo bolo dobré starostovské intermezzo s voľbou hlavného kontrolóra na „mimoriadnom“ zasadnutí obecného zastupiteľstva 28. decembra, keď sa nakoniec aj tak postupuje podľa vôle poslancov z ustanovujúceho zasadnutia?
Zmena nastala aj v obsahu vyhlášky. Vo vyhláške, ktorou mala byť stanovená voľba hlavného kontrolóra na 20. december 2010 boli uvedené nasledovné požiadavky na kandidátov:
– ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
– osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
– spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku
K prihláške bolo potrebné priložiť nasledovné doklady:
–  kópia dokladov o vzdelaní,
–  výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
–  profesijný životopis


V novej vyhláške určujúcej voľbu na 31. január 2011 sú požiadavky rozsiahlejšie a konkrétnejšie:
1. Kvalifikačné predpoklady pre kandidátov:
– Ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie,
2. Náležitosti prihlášky:
– Meno a priezvisko, titul, dátum narodenia, trvalé bydlisko
– Výpis z registra trestov nie starší ako tri mesiace,
– Overená kópia dokladov o vzdelaní,
– Kópie dokladov o absolvovaní vzdelávacích programov a kurzov
– Profesijný životopis s prehľadom doterajších zamestnaní a funkčného zaradenia,
– Súhlas so zverejnením osobných údajov na účel vykonania voľby v OZ

3. Daľšie predpoklady:
– Znalosť právnych predpisov týkajúcich sa hospodárenia obce, rozpočtových
a príspevkových organizácií, zákon o finančnej kontrole, zákon o majetku obcí a ďalších  predpisov týkajúcich sa samosprávy,
– Zákon o účtovníctve a ovládanie podvojného účtovníctva,
– Užívateľské ovládanie počítača – word, excel,
– Prax v riadiacej, ekonomickej a kontrolnej činnosti
– Osobnostné a morálne predpoklady, občianska bezúhonnosť,
– Spôsobilosť používat‘ slovenský jazyk v úradnom stykuPrihlášku musia kandidáti doručiť na obecný úrad v Štítniku najneskôr do 18. januára 2011.
Posudzovať prihlášky a vyhodnotiť splnenie podmienok má podľa vyhlášky „osobitná komisia v zložení obecnej rady pri OZ“. Tá potom vytvorí zoznam kandidátov „hodných“ voľby.
Zloženie obecnej rady: Ing. Marek Kuzma (nezávislý), Ondrej Kalina (SDKÚ-DS) a Mgr. Yveta Zdechovanová – zástupca starostu (SaS)
Ktorý kandidát nakoniec vyhovel požiadavkám a bude zvolený, si občania môžu prísť pozrieť v posledný januárový deň.
Pre podrobnejšie informácie si prečítajte vyhlášku voľby hlavného kontrolóra:
Vyhláška voľby hlavného kontrolóra v Štítniku

- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Prenosy z rokovaní môžu snímať automatické kamery