Rokovali poriadne zostra! (video)

Prvé tohtoročné riadne zasadnutie mestského zastupiteľstva sa začalo poriadne zostra. Postarali sa o to najmä návrhy nezávislého poslanca Dušana Pavlíka, ktorý navrhol zaradenie nových bodov do programu rokovania: Poriadok odmeňovania zamestnancov a volených orgánov mesta, Dohoda o používaní služobných motorových vozidiel a Návrh na odvolanie Ing. Františka Kardoša  (na snímke) z postu viceprimátora.
Prednosta MsÚ Ján Štefan navrhol do rokovania zaradiť Žiadosť o pomoc pri financovaní misie nasadenia záchranárov v zemetrasení postihnutom Haiti, s ďalšími pozmeňujúcimi návrhmi vystúpili aj poslanci Peter Džačár a Erika Szabadosová.
Podľa slov primátora Vladislava Laciaka bol materiál, ktorý navrhoval do programu zaradiť poslanec Pavlík, prejednaný na minulej mestskej rade. Mestská rada doporučila, aby sa bod, týkajúci sa odmeňovania zamestnancov a volených orgánov, prerokoval až na februárovom zasadnutí mestského zastupiteľstva, potom čo sa materiál prejedná v komisiách a mestskej rade. Mestká rada zároveň nepovažuje za potrebné rokovať o používaní služobných motorových vozidiel z dôvodu, že návrh poslanca Pavlíka nevyužívať vozidlá na súkromné účely, je už “ošetrený“. S návrhom odvolať Františka Kardoša z postu viceprimátora rada nesúhlasila.
„Mestká rada mi môj návrh, aj keď si myslím, že bol legitímny a oprávnený, zamietla. A myslím si, že nad rámec svojich kompetencií. Na rozdiel od štatútu mesta – rokovacieho poriadku, prekročila svoj rámec. Pretože to bolo o tom, že zaradíte tie body do programu a v tom bode sa vyjadríte svojím názorom, ale nebude hlasovať o tom, či to tam dáte, alebo nie,“ uviedol poslanec Pavlík. Ako zdôvodnil, podľa rokovacieho poriadku môže nové body programu predkladať primátor aj na návrh jednotlivých poslancov. Zároveň dodal, že podľa paragrafu 17. Štatútu mesta môže byť zástupca primátora odvolaný kedykoľvek bez udania dôvodu. Svoj návrh na odvolanie však zdôvodnil vstupom viceprimátora do SMK, hoci bol do svojej funkcie nominovaný ako nezávislý poslanec.
Po búrlivej diskusii prítomní poslanci návrh na odvolanie zástupcu primátora z funkie do programu rokovania nakoniec neschválili. Zástupcu primátora podržali 8-mi hlasmi proti zaradeniu tohoto bodu do programu (Dávid, Focko, Kardoš, Kopecká, Kossuth, Soldos, Szabadosová, Váradiová) , 7-mi z nich boli za (Bolaček, Dubovský, Džačár, Kemény, Pavlík, Pollák, Turek). Proti zaradeniu bodu do programu rokovania hlasoval aj samotný zástupca primátora – viď. obrázok, ktorý si zväčšíte kliknutím naň. Neprítomní poslanci: Baláž, Kavečanky, Bánes, Laco.
Poslanci nakoniec v hlasovaní rozhodli, že do programu sa zaradí len bod, týkajúci sa používania služobných motorových vozidiel. Jedenástimi hlasmi schválili, že funkcionári a zamestnanci mestského úradu, používajúci služobné vozidlá, musia na konci mesiaca spočítať z knihy jázd kilometre, ktoré najazdili služobne a za súkromným účelom. Kilometre, ktoré najazdili súkromne, uhradia na základe faktúry do pokladne mestského úradu, alebo poukážu na účet mesta Rožňava vo výške určenej dohodou.
Napätú atmosféru z úvodu zasadnutia vystupňoval aj bod č. 3 – JUDr. Juraj Dubovský – vzdanie sa členstva v mestskej rade. Vyhrotený dialóg sa medzi primátorom a nezávislým poslancom Dubovským odštartoval potom, čo Vladislav Laciak nezávislého poslanca vyzval, aby predstúpil a zdôvodnil svoje rozhodnutie. „Dôvody som oznámil písomne a som prekvapený, že ste ich neráčili rozdať kolegom poslancom, keď rozdávate úplne iné materiály ako napríklad pozvánka CVČ,“ reagoval poslanec Dubovský. Primátor mesta argumentoval, že materiál bol predložený mestskej rade, ktorá však nebola uznášania schopná, načo nezávislý poslanec reagoval otázkou: „Tento materiál CVČ mestská rada schvaľovala, že ho máš rozmnožiť?“
Rozhorčenie poslanca Dubovského v diskusii podporil poslanec Pavlík, primátorove vyjadrenia zase obhajoval viceprimátor František Kardoš, ktorý k celému problému povedal: „Skutočne je toto trápne počúvať.“ Vladislav Laciak zároveň vyjadril očakávanie, že na rokovaní zastupiteľstva bude určený nový člen mestskej rady, poslanci však doposiaľ nevystúpili s návrhom na doplnenie rady. Poslankyňa Erika Szabadosová (SMK) vzápätí navrhla, aby bol za jej nového člena zvolený nezávislý poslanec Kossuth. Tento návrh vzápätí spochybnil nezávislý poslanec Ondrej Bolaček: „Nezávislí poslanci by mali navrhnúť niekoho a nie druhá strana a tobôž nie takého kandidáta, ktorý de facto by mal sedieť niekde medzi nominantmi politických strán.“
Do rozpravy ostro zakročil poslanec Dávid, ktorý navrhol ukončenie diskusie k tomuto bodu: „Mňa strašne mrzí, že taká politická kultúra je momentálne v mestskom zastupiteľstve. Mrzí ma, že tu musím sedieť. Za 25 rokov môjho poslanectva som ešte nezažil to, čo sa tu robí a rozpráva.“ Poslanci jeho návrh v hlasovaní schválili.
Na štvrtkovom zastupiteľstve poslanci rokovali aj o ponuke spoločnosti STEFE SK na odkúpenie 36,7 % obchodného podielu mesta v spoločnosti TEKO-R spol. s r.o a prenajatých pozemkov a kotolní. Materiál predložil prednosta MsÚ Ján Štefan, ktorý prítomných oboznámil s ponúkanou cenou – 800 000 eur. Ponuku prerokovala finančná komisia a mestská rada, ktorá odporučila rokovať komisii, menovanej primátorom mesta, o zvýšení ceny, za ktorú chce spoločnosť STEFE SK, a. s. odkúpiť obchodný podiel a uvedené nehnuteľnosti.
„Toto rokovanie prebehlo minulý piatok popoludní, kde sa zúčastnili zástupcovia poslancov mesta, vedenie mesta i zástupcovia firmy STEFE SK, kde sme predložili náš názor, že tá ponúkaná cena je neprimerane nízka, že je potrebné rokovať o vyššej cene, je potrebné rokovať o cene za obchodný podiel aj za ostatné nehnuteľnosti. Takže mestu predložia nový návrh, preto by som navrhoval, aby sme momentálne zobrali na vedomie, že prebieha rokovanie a že materiál bude znovu predložený do orgánov mesta. Povedali sme sumu zhruba o desať miliónov korún vyššiu, uvidíme aká bude odozva,“ povedal primátor mesta Vladislav Laciak. Zároveň podotkol, že firma STEFE predstúpi s novým návrhom zhruba o dva mesiace. Poslanci v hlasovaní zobrali na vedomie prebiehajúce rokovania.
Mestské zastupiteľstvo v ďalšom z bodov nevyhovelo žiadosti Eurobus a.s., týkajúcej sa úpravy cien MHD od 1. marca 2010. Išlo pritom o navýšenie ceny cestovného zo súčasných 0,35 eura na 0,40 eura.

    
                Po krátkej prestávke sa poslanci venovali majetkoprávnym záležitostiam mesta ako aj správam hlavnej kontrolórky.

Foto & Video: Inforoznava.sk / Michal Valaštek
Zvukový záznamklikni sem
Súvisiace články: Rado Kovács / Nakydalo



- red -

O autorovi - red -

Redakčný text, kontaktovať nás môžete na e-mailovej adrese redakcia@inforoznava.sk

Zobraziť všetky príspevky od - red - →

× Odporúčané

Slovensko potrebuje parlament regiónov